Lời giải bài 9 trang 143 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 9 trang 143 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 4 Giới Hạn - Ôn tập chương IV - Giới hạn

1. Đề bài

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

+ A. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm

+ B. Nếu ( un ) là dãy số tăng thì lim un = + ∞

+ C. Nếu lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim ( un – vn ) = 0

+ D. Nếu un = an và − 1 < a < 0 thì lim un = 0

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 9 trang 143 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
Đáp án bài 9 trang 143 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b
Đáp án bài 9 trang 143 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c d
 

doctailieu.com
Back to top