Giải bài 7 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.            

Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5. Cho ví dụ.            

Những số như thế nào thì chia hết cho cá 2, 3, 5 và 9. Cho ví dụ.

Đáp án:

•    Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

•    Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

•    Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

•    Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

•    Những số có chữ số tận cùng là chữ số 0 thì chia hết cho 2 và 5. Ví dụ 120 : 2 và 120 : 5

•    Những số có chữ số tận cùng bằng 0 và tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 2, 3, 5 và 9. Ví dụ 3510,7830 là các số chia hết cho 2, 3, 5, 9.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 66 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu