Giải bài 7 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.            

Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5. Cho ví dụ.            

Những số như thế nào thì chia hết cho cá 2, 3, 5 và 9. Cho ví dụ.

Đáp án:

•    Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

•    Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

•    Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

•    Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

•    Những số có chữ số tận cùng là chữ số 0 thì chia hết cho 2 và 5. Ví dụ 120 : 2 và 120 : 5

•    Những số có chữ số tận cùng bằng 0 và tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 2, 3, 5 và 9. Ví dụ 3510,7830 là các số chia hết cho 2, 3, 5, 9.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu