Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về dấu mốc lịch sử thành lập nước CHDCND Trung Hoa như bài 4 trang 9 TBĐ Sử 12 đã nêu, các em học sinh tìm hiểu về Trung Quốc sau đó.

Câu hỏi

Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Xem thêm: Bài 6 trang 10 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Thời gianNội dung chính sự kiện
1945-1949

- Nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

- 10-1949,Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

1949-1959

- Tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế-xã hội.

- 1953 – 1957, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm đầu tiên.

1959-1978

- Lâm vào tình trạng không ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”.

+ THực hiện “Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966-1976) để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

1978-2000- Thực hiện đường lối cải cách, mở cửa. Bước đầu đạt được những thành tựu lớn

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM