Đáp án bài 3 trang 76 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 3 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử

2. Đáp án

Cho tập hợp A có n phần tử (n ≥ 1)

A) Sắp xếp thứ tự các phần tử, chỉnh hợp chập k của n phần tử 

- Sử dụng k phần tử trong số n phần tử của A (k ≤ n) và sắp xếp thứ tự k phần tử này (mỗi cách sắp xếp là một chỉnh hợp chập k của phần tử)

- Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: 

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử
 

B) Không chú ý đến thứ tự của các phần  tử, tổ hợp chập k của n phần tử

- Sử dụng k phần tử trong n phần tử A (k ≤ n) và không để ý đến thứ tự của các phần tử này.

- Số tổ hợp chập k của n phần tử là:

Số tổ hợp chập k của n phần tử
 

doctailieu.com
Back to top