Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 2 trang 166 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 166 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.

Hướng dẫn giải

lần lượt là x, y, z (mol)

- Khi cho tác dụng với dd NaOH chỉ có Al phản ứng 

2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H↑  (1)

x                                                          1,5x  (mol)

=>  nAl =  2/3nH2 =? 

=> mCr + mFe = mhh – mAl =?

- Phần rắn thu được là Cr, Fe + HCl 

Fe + 2HCl →  FeCl2 + H2                          (2)

   x                                x(mol)

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2                         (3)

  y                                y (mol)

Giải hệ phương trình với số mol Hvà khối lương Cr + Fe 

=> x, y =?

Đáp án bài 2 trang 166 sgk hóa học lớp 12

 2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H

   0,2                                                 ←0,3  (mol)

=> mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam) => %mAl = 5,4 %.

Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x và y.

   Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

   x                                  x(mol)

  Cr + 2HCl  → CrCl2 + H2

   y                                y  (mol)

Ta có các phương trình :  Đáp án bài 2 trang 166 sgk hóa lớp 12  (1)

                                  56x + 52y = 94,6                        (2).

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được x = 1,55 ; y = 0,15.

=> mFe = 56.1,55 = 86,8 gam ; %mFe = 86,8%.

Và mCr = 52.0,15 = 7,8 (gam) ; %mCr = 7,8 %.

doctailieu.com
Tải về
Back to top