Bài 1 trang 69 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 16/01/2020

Bài 1 trang 69 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 69 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 1 trang 69 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 1 trang 69 SGK Hóa 8

Đề bài

Có những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2.

Hãy cho biết :

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

Cách giải

Xem lại công thức tỉ khối.

Đáp án

Bài làm cách 1

a) Trong số các chất khí, khí hiđro nhẹ nhất. Tỉ khối của các khí đối với hiđro:

\(d_{N_{2}/H_{2}}\) = \(\dfrac{M_{N_{2}}}{M_{H_{2}}}\) = \(\dfrac{28}{2}\) = 14, Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần;

\(d_{O_{2}/H_{2}}\) = \(\dfrac{M_{O_{2}}}{M_{H_{2}}}\) = \(\dfrac{32}{2}\) = 16, Vậy O2 nặng hơn khí H2 16 lần;

\(d_{Cl_{2}/H_{2}}\) = \(\dfrac{M_{Cl_{2}}}{M_{H_{2}}}\) = \(\dfrac{71}{2}\) = 35,5, Vậy khí Clnặng hơn khí H2 35,5 lần;

\(d_{CO/H_{2}}\) = \(\dfrac{M_{CO}}{M_{H_{2}}}\) = \(\dfrac{28}{2}\) = 14, Vậy khí CO nặng hơn khí H2 14 lần;

\(d_{SO_{2}/H_{2}}\) = \(\dfrac{M_{SO_{2}}}{M_{H_{2}}}\) = \(\dfrac{64}{2}\) = 32, Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần;

b) Tỉ khối của các khí đối với không khí:

\(d_{N_{2}/kk}\)

\(\dfrac{M_{N_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{28}{29}\) ≈ 0,966, vậy khí N2; nhẹ hơn không khí 0,966 lần;

\(d_{O_{2}/kk}\) = \(\dfrac{M_{O_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{32}{29}\) ≈ 1,103, vậy khí O2 nặng hơn không khí 1,103 lần;

\(d_{Cl_{2}/kk}\) = \(\dfrac{M_{Cl_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{71}{29}\) ≈ 2,448, vậy khí Clnặng hơn không khí 2,448 lần;

\(d_{CO/kk}\) = \(\dfrac{M_{CO}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{28}{29}\) ≈ 0,966, vậy khí CO nhẹ hơn không khí 0,966 lần;

\(d_{SO_{2}/kk}\) = \(\dfrac{M_{SO_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{64}{29}\) ≈ 2,207, vậy khí SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần.

Bài làm cách 2

Nhận xét : Trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất \(M_{H_2}= 2g\) vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có:

a)

\(d_{(N_2/H_2)} = \frac{M_{N_2}}{M_{H_2}}=\frac{28} { 2} = 14\ lần.\\ d_{(O_2/H_2)} = \frac{M_{O_2}}{M_{H_2}}=\frac{32} { 2} = 16\ lần.\\ d_{(Cl_2/H_2)} = \frac{M_{Cl_2}}{M_{H_2}}=\frac{71} { 2} = 35,5\ lần.\\ d_{CO/H_2)} = \frac{M_{CO}}{M_{H_2}}=\frac{28} { 2} = 14\ lần.\\ d_{(SO_2/H_2)} = \frac{M_{SO_2}}{M_{H_2}}=\frac{64} { 2} = 32\ lần.\)

b)

Tỉ khối của các khí so với không khí:
\(d_{(N_2/kk)} = \frac{M_{N_2}}{M_{kk}}=\frac{28} { 29} ​​​​≈ 0,9655\ lần.\\ d_{(O_2/kk)} = \frac{M_{O_2}}{M_{kk}}=\frac{32} { 29} ≈ 1,103\ lần.\\ d_{(Cl_2/kk)} = \frac{M_{Cl_2}}{M_{kk}}=\frac{71} {29} ≈2,448\ lần.\\ d_{CO/kk)} = \frac{M_{CO}}{M_{kk}}=\frac{28} { 29} ≈0,9655\ lần.\\ d_{(SO_2/kk)} = \frac{M_{SO_2}}{M_{kk}}=\frac{64} { 29} ≈2,2\ lần.\)

Vậy:

- Khí \(N_2\) nhẹ hơn không khí 0,9655 lần

- Khí \(O_2\) nặng hơn không khí 1,103 lần

- Khí \(Cl_2\) nặng hơn không khí 2,448 lần

- Khí \(CO\) nhẹ hơn không khí 0,9655 lần

- Khí \(CO_2\) nặng hơn không khí 2,2 lần

Ghi nhớ

Công thức tính tỉ khối của:

- Khí A đối với B: \(d_{A/B}=\frac{M_A}{M_B}\)

- Khí A đối với không khí: \(​​​​d_{A/kk}=\frac{M_A}{29}\)

»» Bài tiếp theo:: Bài 2 trang 69 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 1 trang 69 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM