Giải bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 135 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 − 5i) + (2 + 4i) ;

b) (− 2 − 3i) + (− 1 − 7i) ;

c) (4 + 3i) − (5 − 7i) ; 

d) (2 − 3i) − (5 − 4i) .

Hướng dẫn giải

(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i

(a+bi)−(c+di)=(a−c)+(b−d)i

Đáp án bài 1 trang 135 sgk giải tích lớp 12

a) (3 − 5i) + (2 + 4i) = (3 + 2) + (− 5i + 4i) = 5 −i .


b) (− 2 − 3i) + (− 1 − 7i) = (− 2 − 1) + (− 3i − 7i) = − 3 − 10i


c) (4 + 3i) − (5 − 7i) = (4 − 5) + (3i + 7i) = − 1 + 10i


d) (2 − 3i) − (5 − 4i) = (2 − 5) + (− 3i + 4i) = − 3 +i .

doctailieu.com
Tải về
Back to top