Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10

Một khái niệm mới là công và công suấ, đơn vị công
Mục lục nội dung

Đề bài

Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Đáp án

Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật nhỏ và vật đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo biểu thức
A = F . s . cosα 
- Đơn vị của công là Jun
- Ý nghĩa của công âm: Khi α, góc giữa hướng của lực Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10 và hướng của chuyển dời, là góc tù, thì lực Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10 có tác dụng cản trở chuyển động và công do Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10sinh ra có giá trị A < 0 được gọi là công cản.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X