Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10

Một khái niệm mới là công và công suấ, đơn vị công

Đề bài

Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Đáp án

Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật nhỏ và vật đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo biểu thức
A = F . s . cosα 
- Đơn vị của công là Jun
- Ý nghĩa của công âm: Khi α, góc giữa hướng của lực Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10 và hướng của chuyển dời, là góc tù, thì lực Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10 có tác dụng cản trở chuyển động và công do Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10sinh ra có giá trị A < 0 được gọi là công cản.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu