Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 1 trang 110 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được làm quen với các dạng cân bằng lực cụ thể là cân bằng bền, không bền và cân bằng phiếm định

Đề bài

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Đáp án

1. Cân bằng không bền
 Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về VT đó.

2. Cân bằng bền
 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB bền thì tự trở về VT đó.

3. Cân bằng phiếm định
 Một vật bị lệch ra khỏi VTCB phiếm định thì sẽ ở VTCB mới.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 110 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu