Bài 17: Lao động và việc làm

Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, trình bày hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta và ở địa phương em.

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào số liệu bảng 17.2 SGK Địa lí 12, vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế” năm 2000 và 2005