Tuần 18

Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 10 tiếng việt lớp 2 trang 153 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi về bài thơ Đàn gà mới nở

Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 9 tiếng việt lớp 2 trang 151, 152 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi về câu chuyện cò và vạc

Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 8 tiếng việt lớp 2 trang 151 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2, 3 viết về bạn của em

Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 7 tiếng việt lớp 2 trang 150 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2 và 3 về từ ngữ chỉ đặc điểm của người và vật

Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 6 tiếng việt lớp 2 trang 150 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2 và 3 tiết 6 ôn tập tuần 18.

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 5 tiếng việt lớp 2 trang 149 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2, 3 về cách nhận diện từ ngữ hàng ngày

Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 4 tiết 1 tiếng việt lớp 2 trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2, 3, 4 ôn tập về từ và dấu câu

Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 3 tiếng việt lớp 2 trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2, 3 về ôn tập lại những tiết tập đọc mà em đã học

Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 2 tiếng việt lớp 2 trang 147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2, 3 với yêu cầu kể chuyện theo tranh và cách đặt chấm ngắn đoạn.

Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì I

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 tiết 1 tiếng việt lớp 2 trang 147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Trả lời câu hỏi 2, 3 từ chỉ sự vật