Từ vựng, từ mới Unit 3 SGK Tiếng Anh 5

Chi tiết từ vựng trong bài Unit 3: Where did you go on holiday? sách giáo khoa tiếng anh lớp 5.
Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
holiday /hɔlədi/ kỳ nghỉ
weekend /wi:kend/ ngày cuối tuần
trip /trip/ chuyến đi
Island /ailənd/ Hòn đảo
imperial city /im'piəriəl siti/ kinh thành
ancient /ein∫ənt/ cổ, xưa
town /taun/ thị trấn, phố
bay /bei/ vịnh
seaside /si:'said/ Bờ biển
really /riəli/ thật sự
great /greit]/ tuyệt vời
airport /eəpɔ:t/ sân bay
(train) station /trein strei∫n/ nhà ga (tàu)
swimming pool /swimiη pu:l/ Bể bơi
railway railway đường sắt (dành cho tàu hỏa)
by /bai/ bằng (phương tiện gì đó)
train /trein/ tàu hỏa
car /ka:(r)/ ô tô
taxi /'tæksi/ xe taxi
plane /plein/ máy bay
underground /ʌndəgraund/ tàu điện ngầm
motorbike /moutəbaik/ xe máy
boat /bout/ tàu thuyền
hometown /həumtaun/ quê hương
province /prɔvins/ tỉnh
classmate /klɑ:smeit/ bạn cùng lớp
family /fæmili/ gia đình
picnic /piknik/ chuyến đi dã ngoại
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Từ vựng, từ mới Unit 3 SGK Tiếng Anh 5 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    11:43 AM
27/08/2018    11:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu