Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5

Xuất bản: 02/11/2018 - Tác giả:

Chi tiết từ mới và các từ vựng học thuộc lòng unit 19 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 tập 2 với bài học về chủ đề Which place would you like to visit?

Qua bài 18 về chủ đề thời tiết - What will the weather be like tomorrow? thì các em đã được làm quen các từ mới về hiện tượng thời tiết cũng như cách hỏi thời tiết hiện tại như thế nào. Bài tiếp theo chúng ta cùng làm quen với bài tiếp theo Unit 19 Which place would you like to visit? - Nơi nào bạn muốn ghé thăm? Tìm hiểu từ mới của bài nhé:

Từ vựng tiếng anh 5 unit 19

Từ mớiPhiên âmTiếng Việt
visit/ˈvɪzɪt/đi thăm, chuyến đi
pagoda/pəˈɡəʊdə/thăm ngôi chùa
park/pɑː(r)k/công viên
temple/ˈtemp(ə)l/đền
theatre/ˈθɪətə(r)/rạp hát
bridge/brɪdʒ/cây cầu
city/ˈsɪti/thành phố
village/ˈvɪlɪdʒ/ngôi làng
town/taʊn/thị trấn
museum/mjuːˈziːəm/viện bảo tàng
centre/ˈsentə(r)/trung tâm
somewhere/ˈsʌmweə(r)/nơi nào đó
zoo/zuː/sở thú
lake/leɪk/hồ nưóc
enjoy/ɪnˈdʒɔɪ/thưởng thức, thích thú
expect/ɪkˈspekt/mong đợi
exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/náo nhiệt
interesting/ˈɪntrəstɪŋ/thú vị
attractive/əˈtræktɪv/cuốn hút
in the middle of/ɪn ðə ˈmɪd(ə)l əv/ở giữa
weekend/ˌwiːkˈend/ngày cuối tuần
delicious/dɪˈlɪʃəs/ngon
people/ˈpiːp(ə)l/người dân
history/ˈhɪst(ə)ri/lịch sử
statue/ˈstætʃuː/bức tượng
yard/jɑː(r)d/cái sân
holiday/ˈhɒlɪdeɪ/kì nghỉ
place/pleɪs/địa điểm

Xem tiếp: Lesson 1 unit 19 SGK Tiếng anh 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM