Từ vựng Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5

Tổng hợp từ vựng và từ mới Unit 12 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 tập 2 với chủ đề Don't ride your bike too fast!
Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
knife /naif/ con dao
cut /kʌt/ vết cắt, cắt
cabbage /kæbidʒ/ cải bắp
stove /stouv/ Bếp lò
touch /tʌt∫/ Chạm vào
bum /bʌm/ vết bỏng, đốt cháy
match /mæt∫/ que diêm
run down /rʌn'daun/ chạy xuống
stair /steə/ Cầu thang
climb the tree /klaim ði tri:/ trèo cây
bored /bɔ:d/ chán, buồn
reply /ri'plai/ trả lời
loudly /laudli/ ầm ĩ
again /ə'gen/ lại
run /'rʌn/ chạy
leg /leg/ chân
arm /ɑ:mz/ tay
break /breik/ làm gãy, làm vỡ
apple tree /æpltri:/ cây táo
fall off /fɔ:l ɔv/ ngã xuống
hold /hould/ Cầm, nắm
sharp /∫ɑ:p/ sắc, nhọn
dangerous /deindʒrəs/ nguy hiếm
common /kɔmən/ thông thường, phổ biến
accident /æksidənt/ tai nạn
prevent /pri'vent/ ngăn chặn
safe /seif/ an toàn
young children /jʌηgə t∫ildrən/ trẻ nhỏ
roll off /roul ɔ:f/ lăn khỏi
balcony /bælkəni/ ban công
tip /tip/ mẹo
neighbour /neibə/ Hàng xóm
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Từ vựng Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 để xem ở dưới đây
Tải về
04/09/2018    13:05 PM
04/09/2018    13:05 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu