Trong MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím "Ctrl + A" .

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Tại vị trí con trỏ, bấm tổ hợp phím Ctrl + A là để:

A. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến cuối tư liệu

B. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến đầu tư liệu

C. Đánh dấu chọn toàn bộ tư liệu

D. Đánh dấu chọn toàn một từ tại vị trí con trỏ

Trong một cửa sổ tệp hồ sơ, bấm Ctrl + A là để:

A. Chọn tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó

B. Xoá tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó

C. Đổi tên tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó

D. Sao chép tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó sang nơi khác

X