Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đất trồng được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là:

Đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành sản xuất nông nghiệp.

Giải thích
Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế trong lĩnh vực nông nghiệp vì:

  • Không thể sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai.
  • Quy mô và phương hướng sản xuất, mức độ thâm canh và cả việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào đất đai.
  • Muốn nâng cao năng suất, trong sản xuất nông nghiệp phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất.

Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?

Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động của quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Chính sách nào của Công xã đã bước đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động?

Chính sách công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn của Công xã đã bước đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động.

Trong các yếu tố của tư liệu sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

Trong các yếu tố của tư liệu sản xuất, công cụ lao động là yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất.

Lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất kết hợp thành

Theo quan điểm triết học Mac Lenin thì phương thức sản xuất là sự kết hợp giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Vậy đáp án đúng là phương thức sản xuất.

Chính sách nào của Công xã đã bước đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động?

Chính sách Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn của Công xã đã bước đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động.

Công cụ chiêu thị nào sau đây có tầm quan trọng nhất với thị trường hàng tư liệu sản xuất:

Công cụ chiêu thị nào sau đây có tầm quan trọng nhất với thị trường hàng tư liệu sản xuất: Bán hàng trực tiếp

Tư liệu sản xuất gồm những loại nào sau đây?

Theo SGK GDCD trang 7 thì tư liệu sản xuất bao gồm: Công cụ lao động hay công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa của sản xuất và kết cấu hạ tầng của sản xuất. Vậy đáp án đúng là công cụ lao động.

Nước ta bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với lực lượng sản xuất thấp kém và nhiều trình độ khác nhau, nên có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau là nội dung của

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 57 thì t&iacutiacute;nh tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta là nước ta bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với lực lượng sản xuất thấp kém và nhiều trình độ khác nhau, nên có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau. Vậy đáp án .....

đề trắc nghiệm địa lý 9 mới nhất

X