She passed the National High School Graduation Exam with ........ colours

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

She passed the National High School Graduation Exam with ........ colours

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

She passed the National High School Graduation Exam with flying colours

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X