Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xuất bản: 12/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại là deliver trọng âm số 2. Các đáp án còn lại pregnancy, restaurant, interview trọng âm số 1.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại là recommend trọng âm số 3. Các đáp án còn lại (dedicate, terrify, terrify) trọng âm số 1.

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Từ có phát âm khác ở phần gạch chân là pancake phát âm là /æ/Các đáp án còn lại (safety, tasty, nature) phát âm là /ei/.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại là record trọng âm rơi vào âm tiết số 2, các đáp án còn lại project, picture, answer trọng âm rơi vào âm tiết số 1.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại là abundant trọng âm số 2. Các đáp án còn lại (littering, serious, serious) trọng âm số 1.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại là: transfer trọng âm số 2, các đáp án còn lại (open, refund, suspect) trọng âm số 1.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách đánh trọng âm khác với từ còn lại là: polite
Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm rơi vào âm tiết số 1. Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết số 2.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Từ có cách nhấn trọng âm khác với từ còn lại là progress trọng âm số 1, các đáp án còn lại increase, permit, result trọng âm số 2.

Find the word which has a different stress pattern from the other.

poverty là từ có cách nhấn trọng âm khác với các từ còn lại, trọng âm số 1. Các đáp án còn lại solution, physician, physician trọng âm số 2.

đề trắc nghiệm tiếng anh 9 mới nhất

X