Trắc nghiệm Tin học 6 bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Đề trắc nghiệm Tin học 6 bài 2 Thông tin và biểu diễn thông tin gồm các bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn nắm vững nội dung kiến thức.

Câu 1. Trình tự của quá trình xử lí thông tin là:
Câu 2. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:
Câu 3. Các khối chức năng chính trong khối cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm có:
Câu 4. Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:
Câu 5. Chương trình máy tính là:
Câu 6. Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình là:
Câu 7. Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là
Câu 8. Phần mềm máy tính là:
Câu 9. Sự khác biệt giữa phần cứng và phần mềm máy tính là gì?
Câu 10. Người ta chia phần mềm ra hai loại chính là các loại nào dưới đây?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5BCâu 10D

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X