Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc gia - Đề số 10

Bộ đề Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc gia đề số 10 có đáp án chi tiết gồm các câu hỏi giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG.

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Câu 1. My students’ phones are always ringing.......... my lessons!
Câu 2. Why does the telephone always ring .......... you’re having a bath?
Câu 3. They say drinking a little red wine is good .......... you.
Câu 4. Small children always get excited ........ Christmas.
Câu 5. Paris is famous ........ being a romantic city.
Câu 6. She’s played the piano .......... she was little.
Câu 7. Dubai is so different .......... any otherplaces I know.
Câu 8. If I ........ a flower I would be a sunflower.
Câu 9. He should have a word ............ his company.
Câu 10. I’ve always enjoy .............
Câu 11. I’ve never forgot .......... flamenco for the first time.
Câu 12. I couldn’t stop .......... about buying a laptop.
Câu 13. Now I’ve decided ........ how to do it.
Câu 14. My friend has promised .......... me some steps.
Câu 15. She’s going to let me .......... her shoes.
Câu 16. I’m really looking forward to ............ my parents.
Câu 17. I’ll need ...... some music to dance to.
Câu 18. I’m thinking of ............ to Spain next month.
Câu 19. I hope .......... to dance by then.
Câu 20. Small children have big ............-.
Câu 21. When I was a small boy, Christmas was very .........
Câu 22. Many ........ believe dreams help us to understand our lives.
Câu 23. My car is very ............, it uses very little petrol.
Câu 24. We haven’t got ...... flour for dinner.
Câu 25. I didn’t enjoy ........ book you lent me.

đáp án Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc gia - Đề số 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2CCâu 15C
Câu 3ACâu 16B
Câu 4DCâu 17B
Câu 5BCâu 18B
Câu 6CCâu 19B
Câu 7DCâu 20A
Câu 8BCâu 21A
Câu 9BCâu 22A
Câu 10ACâu 23B
Câu 11CCâu 24B
Câu 12DCâu 25D
Câu 13C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X