Phân tích tính chất cuộc cách mạng tư sản Pháp và nêu ý nghĩa

Xuất bản: 12/05/2021 - Tác giả:

Phân tích tính chất cuộc cách mạng tư sản Pháp và nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi: 

1. Phân tích tính chất cuộc cách mạng tư sản Pháp.

2. Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

3. Vì sao cuộc cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Trả lời

1. Tính chất cuộc cách mạng tư sản Pháp:

+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

+ Tuy nhiên nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

- Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Pháp.

- Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh cho mục tiêu dân tộc, dân chủ ở các nước phong kiến châu  u lúc bấy giờ.

3. Cách mạng tư sản Pháp 1789-1798 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:

- So với cách mạng ở Anh và ở Bắc Mĩ, Cách mạng tư sản Pháp 1789 không chỉ bảo vệ được Tổ quốc, dân tộc trước sự can thiệp của liên minh phong kiến Châu  u mà còn xóa bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

- Dưới thời chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau Cách mạng.

Một số câu hỏi liên quan khác:

Câu 1. Sự kiện nào mở đầu cuộc Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

- Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài - nhà tù Ba-xti. Sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí quan trọng trong thành phố.

- Cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Câu 2. Tình hình nước Pháp sau ngày 14-7-1789 như thế nào?

Trả lời:

- Cách mạng thắng lợi ở Pari và nhanh chóng lan rộng khắp nước.

- Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-i XVI vẫn được giữ ngôi vua, mặc dù không có quyền hành gì.

- Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông qua "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền".

- Tháng 9-1791, Quốc hội thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

---------

Xem thêm đáp án và hướng dẫn giải lịch sử 10 tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM