Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Viết số từ 0 đến 10 vào đưới mỗi vạch của tia số

Câu hỏi bài 1 trang 170 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 170 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài:

a) 9.....7                2.....5                 0....1                   8.....6

   7.....9                5.....2                 1....0                   6.....6

b) 6....4                 3.....8                 5....1                   2.....6

   4....3                 8.....10                1....0                   6.....10

   6....3                 3.....10                5....0                   2.....2

Đáp án:

a) 9 > 7                 2 < 5                0 < 1                   8 > 6

   7 < 9                 5 > 2                1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                 3 < 8                5 > 1                   2 < 6

   4 > 3                 8 < 10               1 > 0                   6 < 10

   6 > 3                 3 < 10               5 > 0                   2 = 2

Bài 3

Đề Bài: 

a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

5, 7 ,3 , 8.

Đáp án:

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

Đáp án bài 3 trang 170 SGK Toán lớp 1
 

Bài 4

Đề Bài: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:..........................................................

Đáp án:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

doctailieu.com
Tải về
Back to top