Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách làm và đáp án bài tập trang 168 sách giáo khoa toán lớp 1

Xem hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 SGK môn toán lớp 1

Bài 1

Đề Bài: đặt tính rồi tính

37 + 21                47 - 23                  49 + 20                  39 - 16

52 + 14                56 - 33                  42 - 20                  52 + 25

Đáp án:

37 + 21= 58             47 - 23 = 24             49 + 20 = 69             39 - 16 = 23

52 + 14 = 66            56 - 33 = 23             42 - 20 = 22             52 + 25 = 77

Bài 2

Đề Bài: Tính nhẩm

23 + 2 + 1 =                 40 + 20 + 1 =                        90 - 60 - 20 =
 

Đáp án:

23 + 2 + 1 = 26                 40 + 20 + 1 = 61                      90 - 60 - 20 = 10

Bài 4

Đề Bài: Nối đồng hồ với câu thích hợp

Câu hỏi bài 3 trang 168 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 168 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top