Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 144 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 144 sách giáo koan môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 1 trang 144 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số:

a) Ba mươi, mười ba, mười hai, hai mươi.
b) Bảy mươi bảy, bốn mươi tư, chín mươi sáu, sáu mươi chín.
c) Tám mươi mốt, mười, chín mươi chín, bốn mươi tám.

Đáp án:

a) 30, 13, 12, 20
b) 77, 44, 96, 69.
c) 81, 10, 99, 48.

BÀI 2 trang 144 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số liền sau của 80 là 81.

a) Số liền sau của 23 là....                                  Số liền sau của 70 là....

b) Số liền sau của 84 là....                                  Số liền sau của 98 là....

c) Số liền sau của 54 là....                                  Số liền sau của 69 là....

d) Số liền sau của 39 là....                                  Số liền sau của 40 là....

Đáp án:

a) Số liền sau của 23 là 24                                  Số liền sau của 70 là 71

b) Số liền sau của 84 là 85                                  Số liền sau của 98 là 99

c) Số liền sau của 54 là 55                                  Số liền sau của 69 là 70

d) Số liền sau của 39 là 40                                  Số liền sau của 40 là 41

BÀI 3 trang 144 SGK Toán lớp 1

Đề bài: <, >, =

34 ... 50                       47 ... 45                       55 ... 66

78...69                          81...82                         44...33

72...81                          95...90                         77...99

62...62                          61...63                         88...22
 

Đáp án:

34 < 50                          47 > 45                         55 < 66

78 > 69                          81 < 82                          44 > 33

72 < 81                          95 > 90                         77 < 99

62 = 62                          61 < 63                         88 > 22

BÀI 4 trang 144 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết (theo mẫu):

a) 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, ta viết : 87 = 80 + 7

b) 59 gồm...chục và....đơn vị, ta viết: 59 = ... + ....

c) 20 gồm...chục và....đơn vị, ta viết: 20 = ... + ....

d) 99 gồm...chục và....đơn vị, ta viết: 99 = ... + ....

Đáp án:

a) 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, ta viết : 87 = 80 + 7

b) 59 gồm 5 chục và 9 đơn vị, ta viết: 59 = 50 + 9

c) 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị, ta viết: 20 = 20 + 0

d) 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị, ta viết: 99 = 90 + 9

doctailieu.com
Tải về
Back to top