Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 SGK Toán lớp 1 để các bạn tham khảo và hướng dẫn bé làm bài tại nhà.

BÀI 1 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 1 trang 131 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 131 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

50 - 30 = ?
Nhẩm: 5 chục - 3 chục  = 2 chục
Vậy: 50 - 30  = 20.

40 - 30 =                        80 - 40 =

70 - 20 =                        90 - 60 =

90 - 10 =                        50 - 50 =

Đáp án:

40 - 30 = 
Nhẩm 4 chục - 3 chục = 1 chục
Vậy: 40 - 30 = 10.
80 - 40 = 
Nhẩm 8 chục - 4 chục =  4 chục
Vậy: 80 - 40 = 40.
70 - 20 = 
Nhẩm 7 chục - 2 chục = 5 chục
Vậy: 70 - 20 = 50.
90 - 60 = 
Nhẩm 9 chục - 6 chục = 3 chục
Vậy: 90 - 60 = 30.
90 - 10 = 
Nhẩm 9 chục - 1 chục = 8  chục
Vậy: 90 - 10 = 80.
50 - 50 = 
Nhẩm 5 chục - 5 chục = 0
Vậy: 50 - 50 = 0.

BÀI 3 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Đáp án:

Số cái kẹo mà An có là:
30  + 10 = 40 (cái kẹo)
Đáp số: 40 cái kẹo.

BÀI 4 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: <, >, =

50 - 10 ...20                         40 - 10....40                      30....50 - 20

Đáp án:

50 - 10 > 20                         40 - 10 < 40                      30 = 50 - 20

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu