Hướng dẫn giải bài tập trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 SGK Toán lớp 1 để các bạn tham khảo và hướng dẫn bé làm bài tại nhà.

BÀI 1 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 1 trang 131 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 131 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

50 - 30 = ?
Nhẩm: 5 chục - 3 chục  = 2 chục
Vậy: 50 - 30  = 20.

40 - 30 =                        80 - 40 =

70 - 20 =                        90 - 60 =

90 - 10 =                        50 - 50 =

Đáp án:

40 - 30 = 
Nhẩm 4 chục - 3 chục = 1 chục
Vậy: 40 - 30 = 10.
80 - 40 = 
Nhẩm 8 chục - 4 chục =  4 chục
Vậy: 80 - 40 = 40.
70 - 20 = 
Nhẩm 7 chục - 2 chục = 5 chục
Vậy: 70 - 20 = 50.
90 - 60 = 
Nhẩm 9 chục - 6 chục = 3 chục
Vậy: 90 - 60 = 30.
90 - 10 = 
Nhẩm 9 chục - 1 chục = 8  chục
Vậy: 90 - 10 = 80.
50 - 50 = 
Nhẩm 5 chục - 5 chục = 0
Vậy: 50 - 50 = 0.

BÀI 3 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Đáp án:

Số cái kẹo mà An có là:
30  + 10 = 40 (cái kẹo)
Đáp số: 40 cái kẹo.

BÀI 4 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: <, >, =

50 - 10 ...20                         40 - 10....40                      30....50 - 20

Đáp án:

50 - 10 > 20                         40 - 10 < 40                      30 = 50 - 20

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X