Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Hướng dẫn các làm và đáp án bài tập trang 80 SGK

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 tại trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức đã học.

BÀI 1 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9
9 - 8 = 1 9 - 7 = 2 9 - 6 = 3 9 - 5 = 4
9 - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6 9 - 4 = 5

Đáp án:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =
1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5 =
9 - 8 = 9 - 7 = 9 - 6 = 9 - 5 =
9 - 1 = 9 - 2 = 9 - 3 = 9 - 4 =

BÀI 2 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

5 + ... = 9 9 - ... = 6 ... + 6 = 9
4 + ...  = 8 7 - ... = 5 ... + 9 = 9
... + 7 = 9 ... + 3 = 8 9 - ... =9

Đáp án:

5 + 4 = 9 9 - 3 = 6 + 6 = 9
4 + 5  = 8 7 - 2 = 5 0 + 9 = 9
2 + 7 = 9 5 + 3 = 8 9 - 0 =9

BÀI 3 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu (> = <)

5 + 4 ... 9 6 ... 5 + 3 9 - 0 ... 8
9 - 2 ... 8 9 ... 5 + 1 4 + 5 ... 5 + 4

Đáp án:

5 + 4 = 9 6 < 5 + 3 9 - 0 > 8
9 - 2 < 8 9 > 5 + 1 4 + 5 = 5 + 4

BÀI 4 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 4 trang 80 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 80 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 5 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Hình bên có mấy hình vuông.

Bài 5 trang 80 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Hình bên có 5 hình vuông.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Hướng dẫn các làm và đáp án bài tập trang 80 SGK để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu