Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Cách làm và đáp án bài tập trang 88 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 88 SGK môn Toán lớp 1

BÀI 1 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =  5 + 5 =
10 - 1 = 10 - 2 =  10 - 3 = 10 - 4 = 10 - 5 =
6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 =  9 + 1 = 10 + 0 =
10 - 6 = 10 - 7 = 10 - 8 = 10 - 9 = 10 - 0 =

Đáp án:

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
10 - 1 = 9 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5
6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 + 0 = 10
10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 10 - 0 = 10

BÀI 2 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số:

Bài 2 trang 88 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 88 SGK toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu (> = < )

Bài 3 trang 88 SGK toán lớp 1

 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 88 SGK toán lớp 1
 

 

BÀI 4 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

Bài 4 trang 88 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 88 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top