Bài tập luyện tập trang 91 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 và bài 5 trang 91 sách giáo khoa môn Toán lớp 1.

 

Giải chi tiết bài tập Luyện tập (SGK Toán lớp 1, trang 91)

Bài 1:

Nối các chấm theo thứ tự:

Bài 1 trang 91 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 91 SGK toán lớp 1
 

Bài 2:

Tính:

a)

Câu a bài 2 trang 91 SGK toán lớp 1

b)

4 + 5 - 7 = 6 - 4 + 8 = 10 - 9 + 6 = 9 - 4 + 3 =
1 + 2 + 6 = 3 + 2 + 4 = 8 - 2 + 4 = 8 - 4 + 3 =
3 - 2 + 9 = 7 - 5 + 3 = 3 + 5 - 6 = 2 + 5 - 4 =

Đáp án:

a)

Đáp án câu a bài 2 trang 91 SGK toán lớp 1
 

b)

4 + 5 - 7 = 2 6 - 4 + 8 = 10 10 - 9 + 6 = 7 9 - 4 + 3 = 8
1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 = 9 8 - 2 + 4 = 10 8 - 4 + 3 = 7
3 - 2 + 9 = 10 7 - 5 + 3 = 5 3 + 5 - 6 = 2 2 + 5 - 4 = 3

Bài 3:

Điền dấu:

0 ... 1 3 + 2 ... 2 + 3 5 - 2 ... 6 -2
10 ... 9 7 - 4 ... 2 + 2 7 + 2 ... 6 + 2

Đáp án:

0 < 1 3 + 2 = 2 + 3 5 - 2 < 6 -2
10 > 9 7 - 4  < 2 + 2 7 + 2 > 6 + 2

Bài 4:

Viết phép tính thích hợp:

Bài 3 trang 91 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 91 SGK toán lớp 1

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm hướng dẫn lời giải và đáp án chi tiết bài tập môn Toán lớp 1 SGK tại doctailieu.com.

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X