Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 167 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 167 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 - 253

b) 357 + 621 ;                          962 - 861

c) 421 + 375 ;                          431 - 411

Đáp án


 

Câu 2. Tìm X:

a) 300 + X = 800

    X + 700 = 1000

b) X - 600 = 100

   700 - X = 400.

Đáp án 

a) 300 + X = 800

            X = 800 - 300

            X = 500

    X + 700 = 1000

         X = 1000 - 700

         X = 300

b) X - 600 = 100

            X = 100 + 600

            X = 700

    700 - X = 400

        X = 700 - 400

        X = 300

Câu 3. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

  60cm + 40cm...1m

  300cm + 53cm...300cm + 57cm

  1km...800m 

Đáp án

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m 

doctailieu.com
Back to top