Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 166 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

937...739                               200 + 30....230

600...599                               500 + 60 + 7...597

398...405                               500 + 50 ...649

Đáp án

937 > 739                               200 + 30 = 230

600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597

398 < 405                               500 + 50  > 649

Câu 2. Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Đáp án

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 - 133 ;                         295 - 105

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 4. Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km - 200km =

Đáp án

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km - 200km = 800km

Câu 5. Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Giải bài Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2 ảnh 3

doctailieu.com
Back to top