Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 165 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị
Một trăm hai mươi ba 123 1 2 3
Bốn trăm mười sáu        
    5 0 2
  299      
    9 4 0

Đáp án

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị
Một trăm hai mươi ba 123 1 2 3
Bốn trăm mười sáu 416 4 1 6
Năm trăm linh hai 502 5 0 2
Hai trăm chín mươi chín 299 2 9 9
Chín trăm bốn mươi 940 9 4 0

Câu 2. Số ?

Giải bài Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

875...785                            321 ....298

697...699                            900 + 90 + 8...1000

599...701                            732...700 + 30 + 2

Đáp án

875 < 785                            321 > 298

697 < 699                            900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701                            732  = 700 + 30 + 2

Câu 4. Hình nào đã khoanh vào   số hình vuông ?

Giải bài Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2 ảnh 3
Đáp án

Hình a) được khoanh vào  số hình vuông.

Câu 5. Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng ?

Lời giải

Giá tiền một chiếc bút bi là:

700 + 300 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

doctailieu.com
Back to top