Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 160 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Giải bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 ảnh 1

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Tính:

Giải bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 ảnh 3
Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 ảnh 4

Câu 3. Tính nhẩm:

700 + 300 =                      800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 30 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

Đáp án

700 + 300 = 1000                   800 + 200 = 1000                 

1000 - 300 = 700                    1000 - 200 = 800                  

500 + 500 = 1000                   1000 - 500 = 500

Câu 4. Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                       516 + 173

b) 876 - 231 ;                      999 - 542 ;                         505 - 304

Đáp án

Giải bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 ảnh 5

doctailieu.com
Back to top