Bài 4 trang 117 SGK Tin học 11

Xuất bản: 01/04/2019 - Tác giả:

Giải bài 4 trang 117 sách giáo khoa tin học 11: Viết chương trình con (hàm,thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất..

Mục lục nội dung

Bạn cần tìm lời giải bài 4 trang 117 SGK Tin 11? Không cần tìm nữa, Những nội dung dưới đây sẽ giúp bạn biết được cách làm cũng như đáp án của bài tập này.

Câu hỏi

Viết chương trình con (hàm,thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a,b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn ? Vì sao?

Lời giải bài 4 trang 117 sgk tin 11

uses crt;
var 
    a,b:integer;
function fuc(x,y:integer):integer;
var sodu,tich:integer;
begin
    tich:=x*y;
    while y<>0 do
    begin
        sodu:=x mod y;
        x:=y;
        y:=sodu;
    end;
    fuc:=tich div x;
end;
procedure puc(x,y:integer);
var sodu,tich:integer;
begin
    tich:=x*y;
    while y<>0 do
    begin
        sodu:=x mod y;
        x:=y;
        y:=sodu;
    end;
    write('Boi chung nho nhat cua hai so a b khi su dung thu tuc :',tich div x);
end;
begin
    clrscr;
    write('Nhap vao hai so a b:');
    readln(a,b);
    writeln('Boi chung nho nhat cua hai so a b khi su dung ham:',fuc(a,b));
    puc(a,b);
    readkey;
end.

Kết quả

Giải bài 4 trang 117 SGK Tin học 11
 

Sử dụng chương trình con dưới dạng hàm thì thuận tiện hơn. Vì ít khi chúng ta chỉ tính riêng bội chung nhỏ nhất mà bội chung nhỏ nhất chỉ để phục vụ một việc nào đó tiếp theo. Nếu sử dụng hàm thì ta có thể dùng lời gọi hàm để tham gia vào các biểu thức toán học khác. Còn sừ dụng thủ tục thì chúng ta không thể làm được như vậy.
 

Hướng dẫn giải tin lớp 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM