Đề thi thử vào lớp 10 môn Sử năm 2020 có đáp án - Mã đề 011

Xuất bản ngày 04/03/2020 - Tác giả:

Tham khảo ngay đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2020 mã đề 011 có đáp án kèm theo giúp các em ôn luyện lịch sử thi tuyển sinh vào 10 tốt nhất!

Mục lục nội dung

Cùng Đọc tài liệu ôn luyện đề thi thử lịch sử vào 10 năm 2020 mã đề 011 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm theo cấu chung đề tuyển sinh lớp 10.

Thử sức với đề thi này trong 60 phút em nhé!

Đề thi thử

Câu 1: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?

A. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

B. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng.

C. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

D. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do.

Câu 2: Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?

A. “Luồn lách” xâm nhập thị trường các nước.

B. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.

C. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam.

D. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.

Câu 3: Nét nổi bật của phong trào cách mạng 1936 -1939 là gì?

A. Thực hiện khẩu hiệu đấu tranh “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

B. Thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương.

C. Đào tạo được đội ngũ cách mạng đông đảo.

D. Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú, xây dựng một đội quân chính trị rộng lớn.

Câu 4: Mối quan hệ Việt Nam - ASEAN tiến triển nhanh theo chiều hướng tích cực từ khi nào ?

A. Việt Nam rút hết quân tình nguyện ở Campuchia.

B. Việt Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

C. Việt Nam ra tuyên bố mới về ngoại giao : "Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới".

D. Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Câu 5: Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là “Đại lục mới trỗi dậy”?

A. Châu Phi thường xuyên bị động đất.

B. Châu Phi đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc.

C. Ở Châu Phi, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

D. Lý do nào cũng đúng.

Câu 6: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự tham gia của 5 nước nào?

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

Câu 7: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là gì?

A. Dân tộc - dân chủ.

B. Dân tộc.

C. Chống phân biệt chủng tộc.

D. Dân chủ.

Câu 8: Khối Thị trường chung Châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào?

A. 1954.

B. 1955.

C. 1956.

D. 1957.

Câu 9: Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?

A. Địa chủ. B. Công nhân. C. Tư sản. D. Tiểu tư sản.

Câu 10: Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

A. Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công.

B. Ngày 1/5/1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn Trí Viễn.

C. Ngày 12/9/1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) nổi dậy biểu tình.

D. Ngày 19/2/1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) nổi dậy biểu tình.

Câu 11: Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?

A. Nền tài chính quốc gia bước đầu được xây dựng.

B. Bị quân Trung Hoa Dân quốc thao túng, chi phối.

C. Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng.

D. Lệ thuộc vào các ngân hàng của Pháp và Nhật.

Câu 12: Cuộc cách mạng nào đã đánh đổ chính quyền tay sai của chủ nghĩa thực dân kiểu mới?

A. Trung Quốc (01/10/1949).

B. Cu Ba (10/01/1959).

C. An-giê-ri (18/03/1962).

D. Ấn Độ (26/11/1950).

Câu 13: Những tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của?

A. Việt Nam Quốc dân Đảng.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng.

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. Tân Việt cách mạng Đảng.

Câu 14: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của

A. Tổng bộ Việt Minh.

B. Hồ Chí Minh.

C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 15: Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện nào?

A. Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).

B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930).

C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935).

D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).

Câu 16: Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới, Pháp có âm mưu gì mới?

A. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng.

B. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất.

C. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng.

D. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng viện binh.

Câu 17: Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào “Đồng Khởi” chống lại chính quyền Mĩ - Diệm là vì?

A. Lực lượng cách mạng miền Nam đã trưởng thành.

B. Chính quyền Mĩ - Diệm đàn áp đẫm máu nhân dân miền Nam.

C. Chính quyền Mĩ - Diệm không chịu thi hành hiệp định Giơnevơ.

D. Nhân dân miền Nam đã có đường lối cách mạng đúng đắn.

Câu 18: Chủ trương của Mĩ sau khi thế "hai cực I-an-ta" bị phá vỡ là gì?

A. Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản.

B. Thiết lập “Thế giới đơn cực” để dễ bề chi phối thống trị.

C. Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cực.

D. Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình.

Câu 19: Điểm nổi bật trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là

A. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930).

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

D. Chuẩn bị thực hiện chủ trương “vô sản hóa” ở Việt Nam.

Câu 20: Kết quả lớn nhất của cải cách ruộng đất ở miền Bắc?

A. Thực hiện được “người cày có ruộng”.

B. Bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi.

C. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giai cấp nông dân được giải phóng. Khối liên minh công nông được củng cố.

D. Tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho nông dân.

Câu 21: Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

C. Chiến dịch Tây Nguyên.

D. Tất cả chiến dịch trên.

Câu 22: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao Động Việt Nam (9 - 1960) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là

A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. Đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn.

C. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

D. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Câu 23: Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp-Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945?

A. Nông dân.

B. Thợ thủ công.

C. Tiểu tư sản.

D. Công nhân.

Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1929. B. Tháng 3/1929.

C. Tháng 4/1929. D. Tháng 6/1929.

Câu 25: Từ ngày 15- 21/11/1975 diễn ra phù hợp với sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất.

B. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai.

C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước.

D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên.

Câu 26: Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953- 1954 là gì?

A. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp - Mĩ.

B. Làm thất bại âm mưu, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp.

C. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.

D. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.

Câu 27: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là

A. Sự sụp đổ của chế độ XHCN.

B. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.

C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.

D. Sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học.

Câu 28: Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục?

A. Máy tự động. B. “Người máy” (Ro-bot).

C. Hệ thống máy tự động. D. Máy tính điện tử.

Câu 29: Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày

A. Từ ngày 16- 30/8/1945.

B. Từ ngày 14- 28/8/1945.

C. Từ ngày 13- 27/8/1945.

D. Từ ngày 15- 29/8/1945.

Câu 30: Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

A. Mĩ.

B. Nhật.

C. Anh.

D. Pháp.

Câu 31: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam?

A. Giữa các đại biểu các tổ chức Cộng sản không có mâu thuẫn về hệ tư tưởng.

B. Giữa các đại biểu các tổ chức Cộng sản đều tuân theo điều lệ quốc tế vô sản.

C. Đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.

D. Do được sự quan tâm của quốc tế Cộng sản và uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 32: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như ……….. của thế kỉ XX”.

A. Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đống Đa.

B. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Đa.

C. Một Bạch Đằng, một Rạch Gầm-Xoài Mút, một Đống Đa.

D. Một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa.

Câu 33: Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926-1929?

A. Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc.

B. Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”

C. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.

D. Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị.

Câu 34: Nhằm chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công lên Việt Bắc lần 2, mong muốn giành thắng lợi, nhanh chóng kết thúc chiến tranh, tháng 5/1949 được sự đồng ý của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch

A. Bôlae.

B. Rơve.

C. Đờ Lát đơ Tátxinhi.

D. Nava.

Câu 35: Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thời kỳ 1930 -1931?

A. Đấu tranh bất hợp pháp.

B. Đấu tranh bí mật.

C. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.

D. Đấu tranh công khai.

Câu 36: Vì sao Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam?

A. Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

B. Thống nhất phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản, có đường lối cách mạng đúng đắn.

C. Có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.

D. Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Câu 37: Đảng ta quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước khi

A. Nhật đảo chính Pháp.

B. Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

C. Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang phản công trên khắp các mặt trận.

D. Anh - Mĩ triển khai các hoạt động tấn công Nhật Bản.

Câu 38: Ních-Xơn tuyên bố chính thức gây ra cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ 2 vào ngày tháng năm nào?

A. 16/4/1972.

B. 14/12/1972.

C. 6/4/1972.

D. 9/5/1972.

Câu 39: Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Câu 40: Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai?

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.

B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.

D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Trên đây là nội dung đề thi thử môn lịch sử vào 10 năm 2020 mã đề 011, hãy thử làm bài rồi đối chiếu đáp án dưới đây em nhé!

Kiến thức trong đề số 011 đều thuộc chương trình Lịch sử 9 mà các em cần ôn luyện.

Nguồn tài liệu đề: Sưu tầm

Đáp án đề thi thử số 011 lịch sử vào 10

CâuTLCâuTLCâuTLCâuTL
1A11C21A31C
2C12B22A32D
3D13D23A33B
4A14C24D34B
5C15D25C35C
6A16B26C36B
7A17B27D37B
8D18B28D38A
9B19A29B39D
10A20C30A40C

Cùng Đọc tài liệu thử sức các mẫu đề thi thử vào lớp 10 tất cả các môn có hướng dẫn giải chi tiết để ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 thật tốt!

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM