Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 trường chuyên Hùng Vương (lần 3)

Xuất bản: 10/06/2020 - Tác giả:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án của trường chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Mục lục nội dung

    Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 12 của trường chuyên Hùng Vương vừa ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa.

Chi tiết đề thi thử môn Hóa như sau:

Đề thi

Câu 41: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOH.

B. C2H5OH.

C. HCOOCH3.

D. C2H4.

Câu 42: Etyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOC2H5.

D. CH2=CHCOOC2H5.

Câu 43: Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt (III)?

A. HCI.

B. FeCl3.

C. HNO3.

D. H2SO4.

Câu 44: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)2 trong không khi đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. Fe(OH)3.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. Fe3O4.

Câu 45: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. đá vôi.

B. thạch cao trung.

C. Boxit.

D. Thạch cao sống.

Câu 46: Để xử lý chất thải có tính axit, người ta thường dùng

A. giấm ăn.

B. Muối ăn.

C. phèn chua.

D. nước vôi trong.

Câu 47: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. HCI.

B. KCI.

C. NaOH.

D. Na2SO4.

Câu 48:

Công thức hóa học của phèn chua là

A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 49: Công thức phân tử của benzen là

A. C7H8.

B. C8H8.

C. C2H4.

D. C6H6.

Câu 50: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H⁺ + OH⁻ → H2O

A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O.

D. NaOH + HCl → NaCl + H2O

Bạn đang xem đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa của trường chuyên Hùng Vương (lần 3)

Câu 51: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn tạo ra muối của axit béo và

A. natri stearat.

B. etylen glicol.

C. glixerol.

D. ancol etylic.

Câu 52: Chất nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. cao su Buna.

B. tinh bột.

C. polietilen.

D. tơ visco.

Câu 53: Số nguyên tử oxi trong một phân tử glucozơ là

A. 6.

B. 5.

C. 12.

D. 10.

Câu 54: Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. KCI.

B. Na2CO3.

C. KNO3.

D. NaCl.

Câu 55: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

A. kim loại Mg.

B. kim loại Cu.

C. kim loại Ba.

D. kim loại Ag.

Câu 56: Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 57: Cá có mùi tanh do có chứa một số amin như trimetyl amin,.. Để khử mùi tanh của cá nên rửa cá với

A. vôi tôi.

B. giấm ăn.

C. đường.

D. muối ăn.

Câu 58: Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là

A. Al2(SO4)3.

B. AICl3.

C. NaAlO2.

D. Al2O3.

Câu 59: Cho các khí sau: CO2, O2, N2 và H2. Khí bị hấp thụ khi dẫn qua dung dịch NaOH là

A. O2.

B. CO2.

C. N2.

D. H2.

Câu 60: Cho dãy các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

A. Fe.

B. Al.

C. Mg.

D. Cu.

Xem thêm tài liệu thi thử hóa 2020: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên KHTN

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

B. Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc α-glucozơ.

C. Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc C6H10O5 có ba nhóm OH.

D. Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường hầu như không đôi khoảng 1%.

Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần 4,48 lít O2 (đktc) thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,6.

B. 6,72.

C. 4,48.

D. 2,24.

Câu 63: Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. tơ tằm.

B. tơ visco.

C. Nilon-6.6.

D. tơ nitron.

Câu 64: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 39,40.

B. 29,55.

C. 9,85.

D. 19,70.

Câu 65: Cho m gam Gly-Ala-Gly tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là?

A. 25,3.

B. 23,9.

C. 20,3.

D. 19,70.

Câu 66: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Anilin làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.

B. Tất cả các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím.

C. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.

D. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn metylamin, nhưng lại yến hơn anilin.

Câu 67: Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.

B. 13,44.

C. 4,48.

D. 6,72.

Câu 68: Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH + X → Fe(OH)2; Fe(OH)2 + Y → Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + Z → BaSO4. Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

A. FeCl2, H2SO4 đặc nóng, BaCl2.

B. FeCl3, H2SO4 đặc nóng, BaCl2.

C. FeCl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.

D. FeCl3, H2SO4 đặc nóng, Ba(NO3)2.

Câu 69: Hidrocacbon nào sau đây tạo kết tủa vàng nhạt khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3?

A. but-2-in.

B. propin.

C. etilen.

D. buta-1,3-đien.

Câu 70: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khi đốt…) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại

A. Zn.

B. Pb.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(a) Một số este thường có mùi thơm như benzyl axetat có mùi dứa, isoamyl axetat có mùi chuối chín, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong thực phẩm.

(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

(d) Trùng hợp buta-1,3-đien để sản xuất cao su isopren.

(e) Alanin tác dụng với dung dịch brom tạo thành kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 4.C. 1.D. 3.

Câu 72: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 73: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

A. 16,32.

B. 8,16.

C. 20,40.

D. 13,60.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa trường Quỳnh Lưu 1

Câu 74: Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước qua than nung đỏ thu được 0,35 mol hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Dẫn toàn bộ X qua dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO3 (x mol) và Na2CO3 (y mol) thu được dung dịch Y chứa 27,4 gam chất tan, khí thoát ra còn CO và H2. Cô cạn dung dịch Y, nung đến khối lượng không đổi thu được 21,2 gam chất rắn. Giá trị của x là

A. 0,1.

B. 0,25.

C. 0,2.

D. 0,15.

Câu 75: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho một lượng Cu dư vào X thu được dung dịch Y có chứa b gam muối. Cho một lượng Fe dư vào Y, thu được dung dịch Z có chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2b = a + c. Phân trăm khối lượng của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là

A. 95,22%.

B. 5,79%.

C. 90,38%.

D. 90,87%.

Câu 76. Thủy phân hoàn toàn một triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được glyxerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri oleat (C17H33COONa) và natri linoleat (C17H31COONa). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,385 mol O2, sinh ra 1,71 mol CO2. Cho 0,1 mol X tác dụng tối đa với bao nhiêu mol Br2?

A. 0,4.

B. 0,12.

C. 0,5.

D. 0,15.

Câu 77: Hình vẽ sau minh họa phương pháp điều chế isoamyl axetat trong phòng thí nghiệm:

câu 77 đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 trường chuyên Hùng Vương (lần 3)
 

Cho các phát biểu:

(a) Hỗn hợp chất lỏng trong bình 1 gồm ancol isoamylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.

(b) Trong phễu chiết lớp chất lỏng Y có thành phần chính là isoamyl axetat.

câu 77 đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2020 trường chuyên Hùng Vương hình 2
 

(c) Nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình 1.

(d) Phễu chiết dùng tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.

(e) Isoamyl axetat tinh khiết có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 78: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C8H12O5, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và \(MX < MY < MZ\). Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Nung nóng Y với hỗn hợp vôi tôi xút thu được chất hữu cơ P. Cho các phát biểu sau:

(a) X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(b) Có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(c) Trong công nghiệp P được sản xuất từ etanol.

(d) P là thành phần chính của khí thiên nhiên.

(e) Chất P kích thích trái cây nhanh chín.

(g) T là hợp chất hữu cơ đa chức.

Số phát biểu sai là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (đều có số liên kết π lớn hơn 2, \(MX < MY < MZ < 180\)) cần vừa đủ 0,70 mol O2, thu được 15,68 lít khí CO2. Cho 15,6 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp rắn khan T gồm hai chất. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,36 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong một phân tử Y là

A. 23.

B. 16.

C. 19.

D. 22.

Câu 80: Cho hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4, tạo bởi axit cacboxylic đa chức) đều mạch hở. Lấy 22,63 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được 23,46 gam hỗn hợp muối Z; một ancol và một amin đều đơn chức. Mặt khác, 0,3 mol E tác dụng với dung dịch KOH (dùng dư 15% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 58,68.

B. 69,48.

C. 61,56.

D. 64,44.

Hết

Vậy là Đọc tài liệu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án lần 3 của trường chuyên Hùng Vương vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi hóa mọi năm và đã chuẩn nội dung mà Bộ đã đề ra sau tinh giảm chương trình năm học 2019-2020, hãy làm thử đề thi trong 50 phút rồi so sánh với đáp án phía dưới.

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 A 51 C 61 C 71 A
42 C 52 B 62 C 72 D
43 C 53 A 63 D 73 C
44 B 54 B 64 D 74 A
45 D 55 B 65 C 75 D
46 D 56 A 66 C 76 A
47 C 57 B 67 A 77 A
48 B 58 D 68 A 78 D
49 D 59 B 69 B 79 C
50 D 60 C 70 A 80 C

Trên đây là một tài liệu đề thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa đang đợi các em khám phá nữa nhé.

 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM