Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa - Cù Huy Cận

Xuất bản: 11/05/2023 - Tác giả:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa - Cù Huy Cận (có đáp án) bao gồm 40 câu hỏi giúp các em đánh giá và bổ sung kho tài liệu ôn tập của mình.

Dưới đây là Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa trường Cù Huy Cận, Hà Tĩnh, đề thi được thiết kế dành cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn thi kì thi sắp tới. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm thực hiện trong thời gian 50 phút.

Các câu hỏi sẽ tập trung chủ yếu kiến thức Hóa học lớp 12, các dạng bài tập đa dạng nhưng vẫn bám sát cấu trúc của đề thi minh họa từ Bộ GD.

Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa như sau:

Đề thi thử hóa 2023 Trường Cù Huy Cận

Câu 41: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố Clo?

A. Nilon-6,6.

B. Poliacrilonitrin.

C. Polietilen.  

D. Poli(vinyl clorua).

Câu 42: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2?

A. Fe(OH)3.

B. FeCl3.

C. Fe2O3.

D. FeO.

Câu 43: Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaHCO3.

B. Na2SO4.

C. Na3PO4.

D. Na2S.

Câu 44: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch FeSO4?

A. Mg.

B. Na.

C. Zn.

D. Ag.

Câu 45: Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

A. ZnSO4 loãng.

B. Cu(NO3)2.

C. HNO3 loãng.

D. FeCl3.

Câu 46: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất?

A. Au.

B. Ag.

C. W.

D. Al.

Câu 47: Trong phản ứng của kim loại Fe với khí Cl2, một nguyên tử Fe nhường bao nhiêu electron?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 48: Điện phân dung dịch KCl, khí nào tạo thành ở catot?

A. HCl.

B. Cl2.

C. H2.

D. O2.

Câu 49: Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu?

A. CaCl2.

B. Na3PO4.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 50: Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm?

A. Ag.

B. Fe.

C. K.

D. Cu.

Câu 51: Công thức cấu tạo thu gọn của axit axetic là

A. HOOC-COOH.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. CH2=CH-COOH.

Câu 52: Chất nào sau đây là chất béo

A. Tripanmitin.

B. Axit axetic.

C. Axit glutamic.

D. Axit oleic.

Câu 53: MgO tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra H2O và chất nào sau đây?

A. MgCl2.

B. MgO.

C. Mg(HCO3)2.

D. Mg(OH)2.

Câu 54: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Ag.

B. Cu.

C. Ba.

D. Na.

Câu 55: Chất nào sau đây tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư?

A. Cu(OH)2.

B. CuO.

C. Al2O3.

D. FeO.

Câu 56: Trong các vụ cháy, một trong những nguyên nhân gây tử vong cho con người là do nhiễm độc khí X. Khi đi vào máu, khí X kết hợp với hemoglobin, chiếm mất vị trí của oxi gắn với hemoglobin, dẫn đến oxi không được hemoglobin vận chuyển đến các mô của tế bào. Khí X là:

A. CO.

B. N2.

C. O3.

D. Cl2.

Câu 57: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất lỏng?

A. Đimetylamin.

B. Anilin.

C. Alanin.

D. Metylamin.

Câu 58: Cặp chất nào sau đây là đồng phân

A. etyl fomat và metyl fomat.

B. axit axetic và metyl fomat

C. etyl axetat và metyl axetat

D. metyl propionat và vinyl axetat

Câu 59: Thủy phân saccarozơ thu được hai monosaccarit X và Y. Chất X có trong máu người với nồng độ khoảng 0,1%. Hai chất X và Y lần lượt là

A. Glucozơ và saccarozơ.

B. Glucozơ và fructozơ.

C. Fructozơ và saccarozơ.

D. Fructozơ và glucozơ.

Câu 60: Số nguyên tử H trong một phân tử phenylamin là

A. 6.

B. 7.

C. 5.

D. 8.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ nitron điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Tơ nilon-6,6 là một loại poliamit.

C. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

Câu 62: Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 20,25 kg glucozơ cần thủy phân m kg saccarozơ với hiệu suất phản ứng là 75%. Giá trị của m là

A. 45,60.

B. 85,50.

C. 42,75.

D. 51,30.

Câu 63: Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được muối và ancol bậc 2?

A. metyl axetat.

B. isopropyl fomat.

C. benzyl axetat.

D. etyl acrylat.

Câu 64: Hòa tan hết 8,05 gam hỗn hợp gồm ZnO và Fe2O3 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 14,925 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 150 ml.

B. 250 ml.

C. 300 ml.

D. 200 ml.

Câu 65: Chất nào sau đây trong phân tử có chứa 3 nguyên tử cacbon?

A. Etyl axetat.

B. Glyxin.

C. Glixerol.

D. Glucozơ.

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn 9 gam este đơn chức X bằng dung dịch KOH dư, đun nóng, thu được 12,6 gam muối Y và m gam ancol Z. Giá trị của m là

A. 4,8.

B. 4,6.

C. 3,2.

D. 6,9.

Câu 67: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, ZnSO4, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 68: Thí nghiệm nào sau đây không thu được kim loại?

A. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

B. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3.

C. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

D. Dẫn khí CO dư qua CuO đun nóng.

Câu 69: Để phản ứng vừa đủ với 6,3 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) cần 400 ml dung dịch HCl 0,35M. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C4H11N.

D. C3H9N.

Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 2,16 gam kim loại Mg trong 0,56 lít (đktc) khí O2 đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Hòa tan hết X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 1,120.

B. 0,896.

C. 1,344.

D. 0,672.

Câu 71: Để đơn giản ta xem một loại xăng là hỗn hợp gồm pentan và hexan có tỉ khối hơi so với metan là 4,85. Nếu đốt cháy hoàn toàn 56 lít hơi xăng trên cần trộn với vừa đủ V lít không khí và lượng nhiệt tỏa ra là x (kJ). Giả thiết thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn; không khí chứa 20% O2 theo thể tích, còn lại là N2; cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol ankan được tính theo công thức: Q = (221,5 + 663,5n) kJ/mol, với n là số nguyên tử cacbon trong phân tử. Giá trị của V và x lần lượt là

A. 2408 và 9843.

B. 2408 và 9511.

C. 2184 và 9843.

D. 2184 và 9511.

Câu 72: Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Al vào dung dịch NaOH.
(b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(d) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.
(e) Cho dung dịch NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH dư, đun nóng.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Câu 73: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Câu 73 Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa - Cù Huy Cận
 

Các chất Y và T là

A. Al(OH)3 và NaAlO2.

B. Al(OH)3 và AlCl3.

C. Al(OH)3 và Al2(SO4)3.

D. Ba(AlO2)2 và Al2(SO4)3.

Câu 74: Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở A, B (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
A + 2NaOH (t°) → 2X + Y.
B + 2NaOH (t°) → X + Z + T
Biết: Y và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Y thuộc loại ancol no, mạch hở, đơn chức.
(b) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Z có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
(d) Chất T có phân tử khối bằng 98 đvC.
Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 75: Cho các phát biểu sau:
(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.
(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.
(c) Ở điều kiện thường, glucozơ và alanin đều là chất rắn và dễ tan trong nước.
(d) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.
(e) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.
Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 76: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp Y gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa và C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,155 mol O2, thu được H2O và 2,22 mol CO2. Mặt khác, cho p gam X trên tác dụng tối đa với 0,0375 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của p gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 43,5.

B. 42,5.

C. 44,5.

D. 45,5.

Câu 77: Cho hỗn hợp X gồm m gam Fe và 8,1 gam Al vào 1 lít dung dịch Y chứa AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 67,4 gam chất rắn Z gồm ba kim loại và dung dịch T. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 19,04 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 16,8.

B. 19,6.

C. 18,2.

D. 22,4.

Câu 78: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX < MY < MZ. Đốt cháy hết 27,26 gam E cần vừa đủ 1,195 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 27,26 gam E trong dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các muối của axit cacboxylic no và 14,96 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

A. 19,37%.

B. 11,22%.

C. 16,14%.

D. 12,91%.

Câu 79: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,1% theo khối lượng hỗn hợp X) với 2,96 gam Mg(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời HCl; 0,025 mol KNO3 và 0,075 mol NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,75. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư trong điều kiện không có không khí, thu được 37,735 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 23,74.

B. 23,75.

C. 23,72.

D. 23,71.

Câu 80: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp chất rắn gồm CuSO4, CuCl2, NaCl và Na2SO4 vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được 71,1 gam kết tủa. Mặt khác, khi điện phân một lượng dung dịch X như trên (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện 5A, thu được thể tích khí V (đktc) thoát ra ở hai điện cực phụ thuộc vào thời gian t như đồ thị bên:

Câu 80 Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa - Cù Huy Cận
 

Giá trị của m là

A. 76,25.

B. 71,75.

C. 73,85.

D. 78,15

-HẾT-

Đáp án đề thi thử hóa 2023 Trường Cù Huy Cận

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 B 61 A 71 B
42 D 52 A 62 D 72 D
43 A 53 A 63 B 73 D
44 D 54 C 64 B 74 D
45 B 55 C 65 C 75 A
46 C 56 A 66 A 76 A
47 B 57 B 67 D 77 C
48 C 58 B 68 C 78 C
49 B 59 B 69 B 79 B
50 C 60 B 70 B 80 C

-/-

Mong rằng với những câu hỏi độc đáo trong đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa - Cù Huy Cận ở trên, các em sẽ rút ra cho mình thêm nhiều kinh nghiệm giải đề khác. Xem thêm nhiều các bộ đề đề thi thử thpt quốc gia 2023 mới nhất của các trường THPT trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM