Đề thi thử môn sử lớp 12 ôn thi THPTQG năm 2018 mã đề 310

Tải miễn phí đề ôn thi thử môn Lịch sử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 mã đề 310, dạng đề cơ bản bám sát theo chương trình học Lịch sử THPT hiện hành. Đề thi có kèm theo đáp án gợi ý để học sinh tiện đối chiếu và ôn tập kiến thức.

Chi tiết đề ôn thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Lịch sử - Mã đề thi 310

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 310

Câu 1. Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.                                              B. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh.
C. Nước Pháp tham dự Hội nghị Vécxai.                                                   D. Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới.

Câu 2. Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

A. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các quốc gia.
B. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất.
C. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.
D. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Câu 3. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Quỹ Nhi đồng.                                                                                             B. Tổ chức Y tế Thế giới.
C. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa.                                                  D. Hội đồng Quản thác.

Câu 4. Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

A. mở rộng quan hệ đối ngoại.
B. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
C. phá thế bị bao vây, cấm vận.
D. xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật.

Câu 5. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong đông - xuân 1964 - 1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

A. Bình Giã (Bà Rịa).
B. Vạn Tường (Quảng Ngãi).
C. Núi Thành (Quảng Nam).
D. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

Câu 6. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời muộn nhất?

A. Việt Nam Quốc dân đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. An Nam Cộng sản đảng.

Câu 7.Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB. Sự thật, Hà Nội, 1977, trang 37-38).

Nhận định trên đề cập đến hậu quả chiến tranh ở nơi nào của Việt Nam?

A. Tây Nguyên.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Miền Bắc.
D. Miền Nam.

Câu 8. Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?

A. Thi đua “Dạy tốt, học tốt”.              B. Bổ túc văn hóa.             C. Bình dân học vụ.             D. Cải cách giáo dục.

Câu 9. Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Cuộc đấu tranh của công nhận Vinh-Bến Thủy.                            B. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.
C. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.               D. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Câu 10.Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” là những câu trích từ tài liệu nào dưới đây?

A. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. “Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh.

D. “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 11. Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam, đến năm 1942 khắp các châu ở Cao Bằng đều có

A. hội Phản phong. B. hội Phản đế. C. hội Đồng minh. D, hội Cứu quốc.

Câu 12. Trong những năm 1973-1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu là do

A. sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ.
B. thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp đáng kể.
C. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
D. sự cạnh tranh của Mỹ và các nước Tây Âu.

Câu 13. Tháng 9-1951, Mỹ ký với Chính phủ Bảo Đại văn bản nào dưới đây?

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mỹ.
B. Hiệp ước kinh tế Việt-Mỹ.
C. Hiệp ước tương trợ lẫn nhau.
D. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

Câu 14. Khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi có

A. lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.                                B. hệ thống đường giao thông phát triển đồng bộ.
C. lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh.                                      D. các đội du kích địa phương hoạt động mạnh.

Câu 15. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

A. đánh dấu sự hoàn thành thống nhất đất nước về hệ thống chính trị.
B. tạo khả năng to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. đánh dấu việc hoàn thành khắc phục hậu quả chiến tranh.
D. tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 16. Theo kế hoạch Nava, từ thu-đông 1954 thực dân Pháp tiến công chiến lược ở Bắc Bộ (Việt Nam) nhằm giành thắng lợi quyết định về

A. chính trị.                             B. ngoại giao.                             C. quân sự.                              D. chính trị và ngoại giao.

Câu 17. Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

A. Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
B. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để.
C. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á.
D. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Câu 18. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế

A. thị trường có sự quản lý của nhà nước.                                                      B. thị trường tư bản chủ nghĩa.
C. tập trung, quan liêu, bao cấp.                                                                      D. hàng hóa có sự quản lý của nhà nước.

Câu 19. Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A. Việt Nam hóa chiến tranh.                                                                           B. Đông Dương hóa chiến tranh.
C. Chiến tranh đặc biệt.                                                                                   D. Chiến tranh cục bộ.

Câu 20. Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là

A. bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
B. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương.
C. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương.
D. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương.

Câu 21. Thắng lợi nào dưới đây có tác dụng củng cố quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).
B. Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết (1-1973).
C. Chiến dịch Tây Nguyên (3-1975).
D. Chiến dịch Đường 14-Phước Long (1974-1975).

Câu 22. Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

A. Liên Xô và Mỹ.                      B. Mỹ và Anh.                    C. Liên Xô và Anh.                     D. Liên Xô và Pháp.

Câu 23. Khi thực hiện “Kế hoạch Mácsan” để giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ còn có mục đích

A. thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu.
B. từng bước chiếm lĩnh thị trường các nước Tây Âu.
C. xoa dịu mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước tư bản ở Tây Âu.
D. tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô, Đông Âu.

Câu 24. Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm

A. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế.
B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
C. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định.
D. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.

Câu 25. Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

A. Trật tự thế giới hai cực Ianta.
B. Sự ra đời và hoạt động của Liên hợp quốc.
C. Sự ra đời của hai nhà nước Đức.
D. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được mở rộng.

Câu 26. Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN là

A. tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa.
B. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu.
C. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự.
D. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự.

Câu 27. Năm 1965, Mỹ bắt đầu tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam khi đang

A. ở thế chủ động chiến lược.                                                                                B. bị thất bại trên chiến trường.
C. bị mất ưu thế về hỏa lực.                                                                                   D. bị mất ưu thế về binh lực.

Câu 28. Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?

A. Giúp đỡ các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.
B. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. Chống lại âm mưu gây chiến của các thế lực thù địch.
D. Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Câu 29. Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946?

A. Thương lượng để chấm dứt xung đột.                                                                 B. Vừa đánh vừa đàm phán.
C. Đối đầu trực tiếp về quân sự.                                                                               D. Hòa hoãn, tránh xung đột.

Câu 30. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đều xác định

A. lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền bao gồm toàn dân tộc.
B. tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất.
C. nhiệm vụ cách mạng là xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

Câu 31. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.
B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
D. Kết thúc thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 32. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) chủ trương tiến hành đồng thời

A. cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
B. cách mạng ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
C. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Bắc và cách mạng mạng tư sản dân quyền ở miền Nam.
D. cách mạng ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng tư sản dân quyền ở miền Nam.

Câu 33. Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?

A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.                                              B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Phong trào dân chủ 1936-1939.                                                               D. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.

Câu 34. Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp.
B. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình.
C. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 35. Từ việc bản “Yêu sách của nhân dân An Nam" không được Hội nghị Vécxai (1919) Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: muốn được giải phóng, các dân tộc (thuộc địa)

A. chỉ có thể đi theo con đường cách mạng vô sản.
B. phải liên hệ mật thiết với phong trào công nhân quốc tế.
C. chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình.
D. phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 36. Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

A. Việt Nam độc lập đồng minh                                                      B. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
C. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.                                             D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 37. Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

A. Kết quả của việc mở rộng các tổ chức liên kết quốc tế.
B. Kết quả của việc thống nhất thị trường giữa các nước đang phát triển.
C. Hệ quả của việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc.
D. Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại.

Câu 38. Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
B. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.
D. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

Câu 39. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19-12-1946) là do

A. Pháp ráo riết chuẩn bị lực lượng quân sự để tiến hành xâm lược Việt Nam.
B. Việt Nam không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hòa bình với Pháp được nữa.
C. Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô và một số nước khác.
D. quá trình chuẩn bị lực lượng của Việt Nam cho cuộc kháng chiến đã hoàn tất.

Câu 40. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh bị mất nước là gì?

A. Các quyền dân chủ.                     B. Ruộng đất.                      C. Hòa bình.                    D. Độc lập dân tộc.

------- HẾT ------
 

Các em vừa xem xong chi tiết mã đề 310 đề ôn thi THPT 2018 kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia chính thức năm 2017. Sau đây là bảng đáp án chi tiết cho các em tham khảo và đối chiếu:

 

học sinh thi thử môn sử ôn thi THPTQG năm 2018 mã đề 310
 

Gợi ý đáp án mã đề 310 - Môn thi Lịch sử lớp 12 THPTQG năm 2018

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

11

D

21

D

31

B

2

B

12

C

22

A

32

A

3

D

13

A

23

D

33

B

4

B

14

A

24

B

34

C

5

A

15

B

25

A

35

C

6

C

16

C

26

A

36

D

7

C

17

A

27

B

37

D

8

C

18

C

28

D

38

C

9

D

19

D

29

C

39

B

10

B

20

A

30

C

40

D

 

Chúc các em ôn tập và hoàn thành tốt kỳ thi !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi thử môn sử lớp 12 ôn thi THPTQG năm 2018 mã đề 310 để xem ở dưới đây
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Quế Võ 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Back to top