Đề thi thử hóa 2023 tỉnh Lạng Sơn lần 1

Xuất bản: 16/03/2023 - Tác giả:

Đề thi thử hóa 2023 Sở GD tỉnh Lạng Sơn lần 1 có đáp án giúp các em thử sức và luyện đề thi thử ngay tại nhà vô cùng đơn giản.

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Hóa Sở GD Lạng Sơn là một đề thi cơ bản, đề thi với dạng câu hỏi quen thuộc, bám sát theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT.

Hãy thử sức ngay với đề thi thử THPT Quốc gia này:

Đề thi thử hóa 2023 lần 1 tỉnh Lạng Sơn

Câu 41: Hidrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa?

A. But-1-in.

B. But-2-in.

C. Butan.

D. But-1-en.

Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Amilopectin.

D. Fructozơ.

Câu 43: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

A. xanh.

B. tím.

C. đỏ.

D. vàng.

Câu 44: Ở điều kiện thường, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. W.

B. Ag.

C. Cu.

D. Zn.

Câu 45: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Al.

B. Na.

C. Fe.

D. Ba.

Câu 46: Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là

A. CO2.

B. H2.

C. CaO.

D. CO.

Câu 47: Lysin là amino axit thiết yếu giúp trẻ em phát triển chiều cao, được cung cấp chủ yếu từ thực phẩm như trứng, thịt, đậu nành, pho mát… Số nhóm amino và cacboxyl trong phân tử lysin lần lượt là

A. 1 và 2.

B. 2 và 1.

C. 1 và 1.

D. 2 và 2.

Câu 48: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nhóm -OH?

A. Glixerol.

B. Etylen glicol.

C. Ancol metylic.

D. Ancol etylic.

Câu 49: Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri axetat?

A. HCOOCH3.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Câu 50: Số nguyên tử cacbon có trong phân tử tripanmitin là

A. 51.

B. 15.

C. 48.

D. 45.

Câu 51: Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là

A. MgSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. Na2SO4.

D. CuSO4.

Câu 52: Tiến hành phản ứng khử oxit X thanh kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ đồ hình vẽ dưới đây:

Tiến hành phản ứng khử oxit X thanh kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ đồ

Oxit X là

A. CuO.

B. K2O.

C. MgO.

D. Al2O3

Câu 53: Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Thành phần nguyên tố có trong tơ nitron là

A. C, H và S.

B. C, H và Cl.

C. C, H và N.

D. C, H và O.

Câu 54: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3.

B. CH3COOH.

C. NaOH.

D. HCl.

Câu 56: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

A. Xenlulozơ.

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.

D. Tinh bột.

Câu 57: Baking soda (thuốc muối, bột nở) là tên gọi hay dùng trong ngành thực phẩm của hợp chất sodium bicarbonate (tiếng Việt là natri hidrocacbonat hay natri bicacbonat). Công thức hóa học của Baking soda là

A. NaHCO3.

B. Na2CO3.10H2O.

C. NaCl.

D. Na2CO3.

Câu 58: Chất nào sau đây là đồng phân của propylamin?

A. Trimetylamin.

B. Đietylamin.

C. Đimetylamin.

D. Phenylamin.

Câu 59: Muối nào sau đây tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch NaOH?

A. NaCl.

B. Na2SO4.

C. CaCl2.

D. Ca(HCO3)2.

Câu 60: Nung 6,0 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị V là

A. 200.

B. 150.

C. 300.

D. 400.

Câu 61: Cho 7,12 gam alanin tác dụng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 9,32 gam.

B. 11,12 gam.

C. 8,88 gam.

D. 9,68 gam.

Câu 62: Cho 2,7 gam kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.

B. 4,48.

C. 1,12.

D. 2,24

Câu 63: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, NH4Cl, FeCl3, Na2SO4 và Na3PO4. Số trường hợp thu được kết tủa sau khi kết thúc thí nghiệm là

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Câu 64: Để xà phòng hoá 2,22 gam một este no, đơn chức, mạch hở X cần dùng 30 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của X là

A. C5H10O2.

B. C3H6O2.

C. C4H8O2.

D. C2H4O2.

Câu 65: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây:
Bước 1: Lấy 3 ống nghiệm, mỗi ống đựng khoảng 3 ml dung dịch HCl loãng.

Bước 2: Cho 3 mẫu kim loại có kích thước tương đương là Al, Fe, Cu vào 3 ống nghiệm.
Bước 3: Quan sát, so sánh lượng bọt khí hiđro thoát ra ở các ống nghiệm trên.
Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ống nghiệm chứa Cu không thoát khí H2 vì Cu không phản ứng với dung dịch HCl.

B. Ống nghiệm chứa Al thoát khí mạnh hơn ống nghiệm chứa Fe.

C. Ống nghiệm chứa Fe thoát khí mạnh hơn ống nghiệm chứa Al.

D. Khí H2 thoát ra ở 2 ống nghiệm chứa Al và Fe.

Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa các triglixerit tạo bởi từ cả 3 axit panmitic, oleic, stearic thu được 48,4 gam CO2 và 18,72 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được a gam muối. Giá trị của a là

A. 16,48.

B. 15,04.

C. 19,54.

D. 18,72.

Câu 67: Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra đơn chất?

A. Cho Na vào dung dịch FeCl2.

B. Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH.

C. Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3.

D. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

Câu 68: Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp CaCO3, Ba(HCO3)2, MgCO3, Mg(HCO3)2 đến khối lượng không đổi, thu được sản phẩm chất rắn gồm

A. Ca, BaO, Mg, MgO.

B. CaO, BaO, MgO.

C. CaO, BaCO3, MgO, MgCO3.

D. CaCO3, BaCO3, MgCO3.

Câu 69: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Trùng hợp axit adipic với hexametylendiamin thu được nilon-6,6.

D. Trùng hợp axit ε-aminocaproic thu được policaproamit.

Câu 70: Nung nóng hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen và a mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được 0,1 mol hỗn hợp Y (gồm các hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 17,4. Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,10.

B. 0,20.

C. 0,15.

D. 0,05.

Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần V lít O2 (đktc), sản phẩm thu được dẫn qua bình H2SO4 đặc thấy bình tăng y gam. Biết rằng x – y = 2,4. Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 6,72.

C. 3,36.

D. 4,48.

Câu 72: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat, metyacrylat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 73: Cho 5,956 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,24 mol HCl và 0,02 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,03 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 0,01 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 35,52 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 35,8%.

B. 46,6%.

C. 37,1%.

D. 40,8%.

Câu 74: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong giấm ăn có chứa axit axetic.
(b) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.
(c) Khi tham gia phản ứng hiđro hóa, andehit axetic bị khử thành ancol etylic.

(d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ trong môi trường kiềm, đều thu được glucozơ.
(e) Có thể tiêu hủy túi nilon và đồ nhựa bằng cách đốt cháy vì không gây ô nhiễm môi trường.
Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 75: Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa.
(b) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 tạo thành Cu.
(c) Hỗn hợp Na2O và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong nước dư.
(d) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.
(e) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3.
Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 76: Cho m gam hỗn hợp E (gồm este đơn chức X và este hai chức Y mạch hở) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,19 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,58 mol. Cho T tác dụng với Na dư, thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,51 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 65%.

B. 63%.

C. 61%.

D. 37%.

Câu 77: Dẫn 0,32 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,54 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,12 mol NaOH và a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,6M thu được 0,02 mol khí CO2. Giá trị của m là

A. 5,91.

B. 3,94.

C. 9,85.

D. 11,82.

Câu 78: Cho sơ đồ sau (các chất phản ứng theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + NaOH (t°) → X1 + X2
(2) X1 + NaOH (CaO, t°) → X3 + Na2CO3
(3) X2 (H2SO4 đặc, 170°C) → X4 + H2O
(4) X2 + O2 (men giấm) → X5 + H2O
(5) 2X3 (1500°C, làm lạnh nhanh) → X6 + 3H2
(6) X6 + H2O (HgSO4, 80°C) → X7
(7) X7 + H2 (Ni, t°) → X2
Trong số các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử X có 4 nguyên tử cacbon.
(b) Tổng số liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử X2 là 8.
(c) X4 làm mất màu dung dịch Br2.

(d) X6 có phản ứng với AgNO3/NH3 dư, tạo thành kết tủa màu trắng bạc.
(e) Cho đá vôi vào dung dịch X5 sẽ có khí bay ra.
Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 79: Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(a) X1 + H2O → X2 + X3↑ + H2↑ (Điện phân dung dịch có màng ngăn).
(b) X2 + X4 → CaCO3 + Na2CO3 + H2O
(c) X2 + X3 → X1 + X5 + H2O.
(d) X4 + X6 → CaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O.
Các chất X5, X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaClO, H2SO4.

B. Ca(HCO3)2, NaHSO4.

C. Ca(HCO3)2, H2SO4.

D. NaClO, NaHSO4.

Câu 80: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước và sự bay hơi nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thời gian (s)

Khối lượng catot tăng

Anot

Khối lượng dung dịch giảm

t1 = 1544

m (gam)

Một khí duy nhất

5,4 (gam)

t2 = 4632

3m (gam)

Hỗn hợp khí

15,1 (gam)

t

4,5m (gam)

Hỗn hợp khí

20,71 (gam)

Giá trị của t là

A. 7720.

B. 8685.

C. 11580.

D. 8106.

Đáp án đề thi thử hóa 2023 tỉnh Lạng Sơn lần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51D61D71D
42C52A62A72D
43B53C63A73C
44A54D64B74C
45B55B65C75D
46A56C66D76B
47B57A67D77D
48D58A68B78C
49C59D69B79D
50A60C70A80B

-/-

Xem thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia, đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2023 của các trường THPT trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM