Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Tập hợp (trắc nghiệm) với 15 câu hỏi giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài của mình về nội dung học đầu tiên của Toán lớp 6

Đọc tài liệu xin gợi ý một đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 6 về Tập hợp mà các em đã học để ôn luyện kiến thức tốt nhất. Cùng làm thử rồi hãy xem kết quả em nhé:

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp

Câu 1:

Tập hợp có 3 phần tử là:

A. {0; 1}

B. {6A; 6}.

C. {0; a; b}

D. {Bưởi, cam, chanh, táo}

Câu 2:

Cho tập hợp B gồm 100 số tự nhiên đầu tiên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 0 ∉ B.

B. 100 ∈ B.

C. B = {x ∈ N ∣ x < 100}.

D. B = {x ∈ N ∣ x ≤ 100}

Câu 3:

Cho tập hợp X = {1; 2; 4; 7}. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?

A. {1; 5}

B. {2; 5}

C. {1; 7}

D. {3; 7}

Câu 4:

Cho hai tập hợp A = {x ∈ N ∣ x < 10} và B là tập hợp các số tự nhiên không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12 thì:

A. Tập hợp B gồm 7 phần tử.

B. Tập hợp A gồm 9 phần tử.

C. Các phần tử {4, 5, 6, 7, 8, 9} thuộc cả A và B.

D. 4 ∉ B.

Câu 5:

Tập hợp Y = {x ∈ N ∣ x ≤ 9}. Số phần tử của Y là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6:

Tập hợp M = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} có số phần tử là:

A. 5

B. 7

C. 8

D. 6

Câu 7:

Cho tập hợp A = {x ∈ N ∣ 2 < x ≤ 7}. Kết luân nào sau đây sai?

A. 7 ∈ A.

B. 2 ∈ A.

C. Tập hợp A có 5 phần tử.

D. Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7.

Câu 8: Chọn câu trả lời sai.

Cho tập hợp A = {x ∈ N ∣ 0 ≤ x ≤ 4}. Các phần tử của A là:

A. A = {0; 1; 2; 3; 4}

B. A = {4; 2; 0; 3; 1}

C. A = {1; 2; 3; 4}

D. A = {0; 1; 2; 4; 3}

Câu 9:

Cho từ “HÀ NỘI” là một tập hợp gồm:

A. 2 phần tử.

B. 3 phần tử.

C. 4 phần tử.

D. 5 phần tử.

Câu 10: Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

A. A = [0; 1; 2; 3]

B. A = (0; 1; 2; 3)

C. A = 1; 2; 3

D. A = {0; 1; 2; 3}

Câu 11. Cho B = {2; 3; 4; 5}. Chọn câu sai.

A. 2 ∈ B

B. 5 ∈ B

C. 1 ∉ B

D. 6 ∈ B

Câu 12. Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.

A. E = {6; 7; 8; 9}

B. E = {5; 6; 7; 8; 9}

C. E = {6; 7; 8; 9; 10}

D. E = {6; 7; 8}

Câu 13. Viết tập hợp T các chữ cái khác nhau trong cụm từ: “HOC SINH”

A. T = {H; O; C; S; I; N; H}

B. T = {H; O; C; S; I; N}

C. T = {H; C; S; I; N}

D. T = {H; O; C; H; I; N}

Câu 14. Viết tập hợp S = {16; 17; 18; 19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng.

A. S = {x | 15 < x < 19}

B. S = {x | 15 < x < 20}

C. S = {x | 15 < x ≤ 20}

D. S = {x | 16 < x < 20}

Câu 15:

Cách viết nào sau đây không phải là cách viết một tập hợp:

A. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

B. Chỉ ra các tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.

C. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng dấu chấm bên trong vòng tròn kín.

D. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng các dấu chấm bên trong hình vuông kín.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Toán 6 về Tập hợp

Câu 1: C. {0; a; b}

Câu 2: C. B = {x ∈ N ∣ x < 100}.

Câu 3: C. {1; 7}

Câu 4: C. Các phần tử {4, 5, 6, 7, 8, 9} thuộc cả A và B.

Câu 5: D. 10

Câu 6: B. 7

Câu 7: B. 2 ∈ A.

Câu 8: C. A = {1; 2; 3; 4}

Câu 9: D. 5 phần tử.

Câu 10: D. A = {0; 1; 2; 3}

Câu 11: D. 6 ∈ B

Câu 12: A. E = {6; 7; 8; 9}

Câu 13: B. T = {H; O; C; S; I; N}

Câu 14: B. S = {x | 15 < x < 20}

Câu 15:  D. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng các dấu chấm bên trong hình vuông kín.

- Hết -

Trên đây là đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp trắc nghiệm mà Đọc tài liệu tổng hợp được, đừng quên tham khảo các đề kiểm tra 15 phút Toán 6 khác nữa để đạt kết quả tốt nhất em nhé!

 

 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu