Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2017 - 2018 tỉnh Phú Thọ

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Phú Thọ

Đề ThiĐáp án

Câu I.

1.C
2.A
3.D
4.C
 

Câu II.

1.A
2.B
3.C
4.C
5.B
6.A
7.A
8.D
9.D
10.C
11.B
12.A
 

Câu III.

1.D
2.A
3.C
4.C
 

Câu IV.

1.working
2.were talking
3.Have you seen
4.Take
 

Câu V.

1.weekly
2.typist
3.successful
4.disappeared
 

Câu VI.

1.C
2.B
3.A
4.D


Câu VII.

1.Yes, they did.
2.Two American men landed on the moon on July 20th, 1969.
3.They walked on the moon for two hours.
4.They picked up rocks to bring back to the earth for study.


Câu VIII.

1.She asked me if I would be free the following day.
2.A new bridge has just been built in the area.
3.I haven’t seen Peter since we attended the school meeting.
4.The boy was so tired that he can’t keep on walking.

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2017 - 2018 tỉnh Phú Thọ để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu