Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các mã đề

Xuất bản ngày 27/06/2018 - Tác giả:

Tham khảo ngay đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2018 gồm chi tiết đáp án cho tất cả các mã đề.

Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các mã đề

Đáp án đề thi môn địa mã đề 301

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁN
41C51A61D71A
42C52D62B72B
43B53B63C73A
44D54D64B74A
45A55C65A75B
46A56C66D76C
47B57A67B77B
48D58A68B78A
49A59B69A79D
50B60D70C80A

Đáp án đề thi địa mã đề 302

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁN
41D51C61C71C
42B52C62A72C
43B53C63C73A
44D54A64A74D
45D55C65C75D
46D56C66D76C
47C57A67D77A
48A58D68A78C
49D59A69C79C
50B60B70D80C

Đáp án đề thi địa mã đề 303

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1C11D21A31C
2C12B22C32B
3B13D23A33A
4C02C24D34A
5D15D25A35B
6B16A26B36A
7B17C27C37B
8B18B28C38D
9C19C29A39B
10C20A30A40B

Đáp án đề thi địa mã đề 304

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 305

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1C11D21B31B
2C12A22A32C
3D13B23D33A
4B02B24D34A
5D15C25C35B
6C16B26B36C
7A17D27D37B
8C18D28B38D
9A19A29A39B
10D20C30C40B

Đáp án đề thi địa mã đề 306

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 307

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 308

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
41A51B61C71C
42D52B62A72A
43D53A63D73A
44B52C64C74C
45C55A65D75D
46B56B66D76C
47B57D67D77A
48B58A68A78C
49C59A69D79D
50A60C70A80C

Đáp án đề thi địa mã đề 309

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 310

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 311

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 312

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 313

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 314

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 315

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1A11C21C31D
2D12B22A32A
3D13C23C33C
4A14B24B34D
5D15C25C35B
6B16C26A36A
7B17B27D37B
8D18D28C38B
9B19D29A39C
10D20C30A40A

Đáp án đề thi địa mã đề 316

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
41B51D61C71C
42B52D62B72C
43A53D63B73D
44A54B64A74D
45B55D65D75C
46D56C66D76C
47D57A67B77A
48B58C68C78A
49C59B69A79D
50B60B60C80A

Đáp án đề thi địa mã đề 317

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 318

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1D11A21D31D
2C12B22A32D
3D13A23C33B
4C14B24B34D
5B15B25A35A
6D16D26B36B
7A17C27B37C
8A18D28C38A
9D19A29B39C
10C20A30B40C

Đáp án đề thi địa mã đề 319

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 320

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1A11D21D31B
2C12A22A32A
3A13B23C33D
4C14D24B34A
5B15D25A35D
6A16D26A36D
7B17B27B37B
8D18A28B38B
9D19A29D39D
10A20B30D40B

Đáp án đề thi địa mã đề 321

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 322

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 323

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Đáp án đề thi địa mã đề 324

CÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ÁNCÂUĐÁP ANCÂUĐÁP ÁN
1112131
2122232
3132333
4022434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939
10203040

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM