Đáp án đề thi Sinh mã đề 207 - THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án chính thức đề thi môn Sinh mã đề 207 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi

 Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1

Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3

Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4 - đang cập nhật 


Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 207 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6

Đáp án chính thức

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 A 91 D 101 D 111 A
82 C 92 C 102 D 112 C
83 C 93 A 103 B 113 D
84 C 94 C 104 A 114 B
85 A 95 D 105 A 115 B
86 B 96 B 106 D 116 C
87 C 97 B 107 A 117 C
88 D 98 B 108 A 118 A
89 B 99 D 109 B 119 B
90 D 100 C 110 B 120 A

Back to top