Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài tập trang 52 SGK Toán 1

Giải bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 52 sách giáo khoa Toán lớp 1 : Tính, điền dấu ( > = < ), viết kết quả phép cộng

Bài 1:

Tính:

0 + 1 =  0 + 2 =  0 + 3 =  0 + 4 =
1 + 1 =  1 + 2 =  1 + 3 =  1 + 4 =
2 + 1 =  2 + 2 = 2 + 3 =   
3 + 1 =  3 + 2 =     
4 + 1 =      

Đáp án bài 1 trang 52 SGK Toán lớp 1

0 + 1 = 1 0 + 2 = 2 0 + 3 = 3 0 + 4 = 4
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5  
3 + 1 = 4 3 + 2 = 5    
4 + 1 = 5      

 

Bài 2:

Tính:

1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 4 = 0 + 5 =
2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 0 =

Đáp án bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 1:

1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 0 + 5 = 5
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 0 = 5

 

Bài 3 

Điền dấu ( > = < )

2 ... 2 + 3 5 ... 5 + 0 2 + 3 ...4 + 0
5 ... 2 + 1 0 + 3 ... 4 1 + 0 ... 0 + 1

Đáp án bài 3 trang 52 SGK Toán lớp 1:

2 < 2 + 3 5 = 5 + 0 2 + 3 > 4 + 0
5 > 2 + 1 0 + 3 < 4 1 + 0 = 0 + 1

 

Bài 4:

Viết kết quả phép cộng.

bài 4 trang 52 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án bài 4 trang 52 SGK Toán lớp 1

Đáp án bài 4 trang 52 sách giáo khoa lớp 1
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Giải toán 1 - Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 1

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top