Mục lục bài học
Giải hóa 12

Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Mẫu báo cáo thực hành điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

- Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

C2H5OH+CH3COOH→CH3COOC2H5+H2OC2H5OH+CH3COOH→CH3COOC2H5+H2O

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá

- Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dd.

- Giải thích: đó là muối natri của axit béo, thành phần chính của xà phòng.

(RCOO)3C3H5+3NaOH(RCOO)3C3H5+3NaOH

→3RCOONa+C3H5(OH)3→3RCOONa+C3H5(OH)3

Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2Cu(OH)2

- Hiện tượng: Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa Cu(OH)2Cu(OH)2 bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

C6H12O6+Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu+H2OC6H12O6+Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu+H2O

Thí nghiệm 4: Phản ứng của tinh bột với iot

- Hiện tượng: dd màu xanh → mất màu → dd màu xanh

- Giải thích: phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dd có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dd có màu xanh.

doctailieu.com
Back to top