Bài tập và thực hành 8 tin học 11

Xuất bản: 01/04/2019 - Tác giả:

Giải bài tập và thực hành 8 tin học 11 - Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal

1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.

2. Nội dung

a)

Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên. Ví trí bắt đầu vẽ là tâm của màn hình. Kết thúc việc vẽ bằng cách nhấn một phím bất kỳ. Chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình.

ses crt,graph;
var
    stop:boolean;
function DetectInit(path:string):integer;
    var drive,mode:integer;
begin
    drive:=0;
    InitGraph(drive,mode,path);
    DetectInit:=GraphResult;
end;
begin
    if DetectInit('C:\TP\BGI') <> 0
    then
    begin
        write(' Loi do hoa nhan Enter de ket thuc ');
        readln;
    end
    else
    begin
        randomize;
        MoveTo(getmaxx div 2,getmaxy div 2);
        stop:=false;
        while not (stop) do
        begin
            setcolor(Random(Getmaxcolor));
            LineTo(Random(Getmaxx),Random(Getmaxy));
            Delay(200);
            stop:=keypressed;
        end;
    end;
closegraph;
end.


Kết quả:

Kết quả vẽ các đường gấp khúc ngẫu nhiên nhờ thủ tục LineTo

b)

Chương trình dưới đây minh họa việc sử dụng các thủ tục vẽ hình đơn giản. Hãy chạy chương trình rồi thay đổi một số tham số như màu vẽ, tọa độ và quan sát kết quả trên màn hình.

uses graph;
var
    gd,gm:integer;
    xm,ym,xmaxD4,ymaxD4:word;
begin
    gd:=detect;
    Initgraph(gd,gm,'C:\TP\BGI');
    xm:=getmaxx div 2;
    ym:=getmaxy div 2;
    setcolor(yellow);
    rectangle(10,10,xm,ym);
    readln;
    setcolor(LightGreen);
    Circle(450,100,50);
    readln;
    setcolor(Red);
    Ellipse(100,200,0,360,50,120);
    readln;
    CloseGraph;
end.

Kết quả:

Kết quả sử dụng các thủ tục vẽ hình đơn giản

Hướng dẫn giải tin học lớp 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy