Bài kiểm tra trắc nghiệm Hình học chương 1 Toán lớp 6 - Đề số 1

Hướng dẫn đề kiểm tra 15 phút Toán 6 chương 1 hình học trắc nghiệm có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo

Xem ngay đề kiểm tra bài kiểm tra 15 phút trắc nghiệm Hình học chương 1 Toán lớp 6 (đề số 1) gợi ý với các câu hỏi thường gặp mà các em có thể hoàn thiện và thử sức trước tại nhà

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút Toán 6 chương 1 hình học

Câu 1:

Trên đường thẳng d lấy ba điểm I, H, K. Số đoạn thẳng có tất cả là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 2:

Cho 10 điểm. Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Số đoạn thẳng vẽ được tất cả là:

A. 5

B. 11

C. 20

D. 45

Câu 3:

Cho biết AB = 3cm; CD = 4cm; EG = 4cm. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. AB > EG

B. AB = EG

C. AB < EG

D. CD > EG

Câu 4:

Khi hai điểm M và N trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa M và N bằng:

A. 0

B. 1

C. Cả 2 đáp án A, B đều đúng

D. Cả 2 đáp án A, B đều sai.

Câu 5:

Cho H là một điểm của đoạn thẳng LK. Biết HL = 4cm; KL = 7cm. Độ dài đoạn thẳng HK là:

A. 3 cm

B. 4 cm

C. 10 cm

D. 11 cm

Câu 6:

Điểm R nằm giữa hai điểm P và Q thì:

A. PQ + PR = RQ

B. PR = RQ + PQ

C. PR + RQ = PQ

D. PQ + QR = PR

Câu 7:

Trên tia Ox, hãy vẽ hai đoạn thẳng OM và ON biết OM = 3 cm; ON = 5 cm. Trong ba điểm O, M, N điểm nằm giữa hai điểm còn lại là:

A. O

B. M

C. N

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8:

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OP, OR sao cho OP = 6 cm; OR = 3 cm. Ta có:

A. OP = RP

B. OR = RP

C. OR > RP

D. OR < RP

Câu 9:

Điều kiện để M là trung điểm của đoạn thẳng PQ là:

A. MP = MQ

B. MP + MQ = PQ

C. MP = MQ và MP + MQ = PQ

D. MP + MQ = PQ, M nằm giữa P và Q

Câu 10:

Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. C là điểm bất kì nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, CB. Độ dài đoạn thẳng MN bằng:

A. 2 cm

B. 3 cm

C. 4 cm

D. 6 cm

Đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm Hình học chương 1 Toán lớp 6 - Đề số 1

Câu 1: C. 3

Câu 2: D. 45

Câu 3: C. AB < EG

Câu 4: A. 0

Câu 5: A. 3cm

HL < KL 

=> HK = KL - HL = 7 - 4 = 3 (cm)

Câu 6: C. PR + RQ = PQ

Câu 7: B. M

Câu 8: B. OR = RP

Câu 9: C. MP = MQ và MP + MQ = PQ

Câu 10: C. 4cm

-/-

Trên đây là một đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút toán 6 chương 1 hình học mà các em có thể tham khảo, cùng Đọc tài liệu rèn luyện với các đề kiểm tra 15 phút Toán 6 khác nữa nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu