Bài 25: Châu Mĩ

Câu 4 trang 123 Địa Lí 5

Câu 4 trang 123 Địa Lí 5

Trả lời câu hỏi 4 bài 25 trang 123 sách giáo khoa Địa Lí lớp 5 với bài học đặc điểm vị trí địa lí, địa lí tự nhiên của châu Mĩ

Câu 3 trang 123 Địa Lí 5

Câu 3 trang 123 Địa Lí 5

Trả lời câu hỏi 3 bài 25 trang 123 sách giáo khoa Địa Lí lớp 5 với bài học đặc điểm vị trí địa lí, địa lí tự nhiên của châu Mĩ

Câu 2 trang 123 Địa Lí 5

Câu 2 trang 123 Địa Lí 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 25 trang 123 sách giáo khoa Địa Lí lớp 5 với bài học đặc điểm vị trí địa lí, địa lí tự nhiên của châu Mĩ

Câu 1 trang 123 Địa Lí 5

Câu 1 trang 123 Địa Lí 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 25 trang 123 sách giáo khoa Địa Lí lớp 5 với bài học đặc điểm vị trí địa lí, địa lí tự nhiên của châu Mĩ