Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh