Writing Unit 9 lớp 11 Global Success trang 106

Xuất bản: 28/02/2024 - Tác giả:

Writing Unit 9 lớp 11 Global Success trang 106 chi tiết của bộ sách Kết nối tri thức giúp các em học sinh giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 unit 9 tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Unit 9 Giải bài tập tiếng Anh 11 Global Succes bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Cùng xem chi tiết nội dung hướng dẫn: Writing Unit 9 lớp 11 Global Success trang 106

Giải Tiếng Anh 11 Writing Unit 9 trang 106

A proposal against cyberbullying

1: You are planning a school campaign against cyberbullying. Work in groups to discuss these questions. (Bạn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng. Làm việc theo nhóm để thảo luận những câu hỏi này)

1. When and where should the campaign take place? How long should it last?

2. Who should participate in It? (You can choose more than one and add your ideas.)

A. Everyone who is interested.

B. Victims of cyberbullying.

C. Parents.

D. Teachers.

E. Your idea: _______________

3. What act Mittes should the campaign include? (You can choose more than one and add your ideas.)

A. Giving talks about cyberbullying.

B. Providing students with resources where they can find information on cyberbullying and how to deal with it.

C. Inviting students to share experiences of cyberbullying.

D. Informing students of the schoo! anti-bullying policies.

E. Showing cyberbullying videos to promote discussion about the issue.

F. Your idea: ______________

4. What should be the main goals of the campaign?

Tạm dịch:

1. Chiến dịch nên diễn ra khi nào và ở đâu? Nó nên kéo dài bao lâu?

2. Ai nên tham gia vào Nó? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một và thêm ý tưởng của mình.)

A. Tất cả những ai quan tâm.

B. Nạn nhân của bắt nạt trên mạng.

C. Cha mẹ.

D. Thầy cô.

E. Ý tưởng của bạn: _______________

3. Chiến dịch nên bao gồm hành động Mittes nào? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một và thêm ý tưởng của mình.)

A. Thuyết trình về bắt nạt trên mạng.

B. Cung cấp cho học sinh các nguồn tài nguyên nơi họ có thể tìm thấy thông tin về bắt nạt trên mạng và cách đối phó với nó.

C. Mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm về bắt nạt trên mạng.

D. Thông báo đến các em học sinh toàn trường chính sách chống bắt nạt.

E. Hiển thị các video bắt nạt trên mạng để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.

F. Ý tưởng của bạn: ______________

4. Mục tiêu chính của chiến dịch là gì?

Gợi ý:

1. The campaign against cyberbullying should take place at the school during the academic year, ideally at the beginning of the school year to set the tone for a safe and inclusive environment. The duration of the campaign can vary, but it should be long enough to cover all the planned activities and ensure that students have ample opportunity to engage with the campaign.

(Chiến dịch chống bắt nạt trên mạng nên diễn ra tại trường học trong năm học, lý tưởng nhất là vào đầu năm học để tạo tiếng vang cho một môi trường an toàn và hòa nhập. Thời lượng của chiến dịch có thể khác nhau, nhưng phải đủ dài để bao gồm tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch và đảm bảo rằng học sinh có nhiều cơ hội tham gia vào chiến dịch.)

2. The following groups should participate in the campaign:

(Các nhóm sau nên tham gia chiến dịch)

A. Everyone who is interested.

(Tất cả những ai quan tâm.)

B. Victims of cyberbullying.

(Nạn nhân của bắt nạt trên mạng.)

C. Parents.

(Cha mẹ.)

D. Teachers.

(Thầy cô.)

E. Local community organizations or experts on cyberbullying.

(Các tổ chức cộng đồng địa phương hoặc các chuyên gia về bắt nạt trên mạng.)

3. The following activities could be included in the campaign:

(Các hoạt động sau có thể được đưa vào chiến dịch)

A. Giving talks about cyberbullying, its effects, and how to prevent it.

(Nói về bắt nạt trên mạng, ảnh hưởng của nó và cách ngăn chặn.)

B. Providing students with resources where they can find information on cyberbullying and how to deal with it.

(Cung cấp cho học sinh các nguồn tài nguyên nơi họ có thể tìm thấy thông tin về bắt nạt trên mạng và cách đối phó với nó.)

C. Inviting students to share experiences of cyberbullying in a safe and supportive environment.

(Mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm về bắt nạt trên mạng trong một môi trường an toàn và hỗ trợ.)

D. Informing students of the school's anti-bullying policies and the consequences of cyberbullying.

(Thông báo cho học sinh về các chính sách chống bắt nạt của trường và hậu quả của việc bắt nạt trên mạng.)

E. Showing cyberbullying videos to promote discussion about the issue.

(Hiển thị các video bắt nạt trên mạng để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.)

F. Hosting workshops on online safety and responsible online behavior.

(Tổ chức các hội thảo về an toàn trực tuyến và hành vi trực tuyến có trách nhiệm.)

4. The main goals of the campaign should be to:

(Mục tiêu chính của chiến dịch là)

A. Increase awareness about cyberbullying and its effects on individuals and the community.

(Nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng và ảnh hưởng của nó đối với các cá nhân và cộng đồng.)

B. Empower students to take a stand against cyberbullying and promote a culture of respect and kindness.

(Trao quyền cho học sinh để có lập trường chống bắt nạt trên mạng và thúc đẩy văn hóa tôn trọng và tử tế.)

C. Provide resources and support for students who have experienced cyberbullying.

(Cung cấp tài nguyên và hỗ trợ cho những học sinh từng bị bắt nạt trên mạng.)

D. Strengthen the school's anti-bullying policies and procedures to prevent cyberbullying and respond effectively to incidents.

(Tăng cường các chính sách và quy trình chống bắt nạt của trường để ngăn chặn bắt nạt trên mạng và ứng phó hiệu quả với các sự cố.)

E. Foster a safe and inclusive environment for all students, both online and offline.

(Thúc đẩy một môi trường an toàn và toàn diện cho tất cả học sinh, cả trực tuyến và ngoại tuyến.)

2: Write a proposal for the campaign (150-180 words) to your head teacher. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you. (Viết một đề xuất cho chiến dịch (150-180 từ) cho giáo viên chủ nhiệm của bạn. Sử dụng các ý tưởng trong phần 1 và dàn ý với các cách diễn đạt hữu ích bên dưới để giúp bạn)

Gợi ý:

Mẫu 1

Title: A SCHOOL CAMPAIGN AGAINST CYBERBULLYING

To: Ms. Linh

Date: 8th July 2023

Prepared by: Lan

Introduction:

Cyberbullying has become a serious issue nowadays because of the widespread use of social media and the internet among young people. It can have a severe impact on students' mental health, leading to low self-esteem, anxiety, and depression. We would like to propose a school campaign against cyberbullying to raise awareness among students and create a safe and inclusive environment.

Details about the campaign:

The campaign events/activities will take place in the school throughout the academic year. The campaign will last for three months, starting in September and ending in November. Everyone who is interested, including victims of cyberbullying, parents, teachers, and local community organizations or experts on cyberbullying, will participate in the campaign.

The campaign will target all students in the school, from primary to secondary. The main events/activities will include talks about cyberbullying, workshops on online safety and responsible online behavior, and inviting students to share their experiences of cyberbullying in a safe and supportive environment.

Goals and benefits of the campaign:

The campaign aims at raising awareness about cyberbullying and its effects on individuals and the community. It will empower students to take a stand against cyberbullying and promote a culture of respect and kindness. The campaign will provide resources and support for students who have experienced cyberbullying. It will also strengthen the school's anti-bullying policies and procedures to prevent cyberbullying and respond effectively to incidents. The campaign will foster a safe and inclusive environment for all students, both online and offline.

Conclusion:

We hope that you will consider our proposal for a school campaign against cyberbullying. We believe that this campaign will have a significant impact on students' lives and create a safer and more inclusive school environment. Thank you for your consideration.

Tạm dịch:

Tiêu đề: CHIẾN DỊCH TRƯỜNG HỌC CHỐNG BẮT NẠP TRÊN MẠNG

Kính gửi: Cô Linh

Ngày: 8 tháng 7 năm 2023

Người soạn: Lân

Giới thiệu:

Bắt nạt trên mạng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ngày nay do việc sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông xã hội và internet trong giới trẻ. Nó có thể tác động nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của học sinh, dẫn đến lòng tự trọng thấp, lo lắng và trầm cảm. Chúng tôi muốn đề xuất một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng để nâng cao nhận thức của học sinh và tạo ra một môi trường an toàn và hòa nhập.

Thông tin chi tiết về chiến dịch:

Các sự kiện/hoạt động của chiến dịch sẽ diễn ra trong trường trong suốt năm học. Chiến dịch sẽ kéo dài trong ba tháng, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11. Tất cả những ai quan tâm, kể cả nạn nhân của bắt nạt trên mạng, phụ huynh, giáo viên và các tổ chức cộng đồng địa phương hoặc chuyên gia về bắt nạt trên mạng, sẽ tham gia vào chiến dịch.

Chiến dịch sẽ hướng đến tất cả học sinh trong trường, từ tiểu học đến trung học. Các sự kiện/hoạt động chính sẽ bao gồm các cuộc nói chuyện về bắt nạt trên mạng, hội thảo về an toàn trực tuyến và hành vi trực tuyến có trách nhiệm, đồng thời mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm về bắt nạt trên mạng trong một môi trường an toàn và hỗ trợ.

Mục tiêu và lợi ích của chiến dịch:

Chiến dịch nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng và những ảnh hưởng của nó đối với các cá nhân và cộng đồng. Nó sẽ trao quyền cho học sinh để có lập trường chống bắt nạt trên mạng và thúc đẩy văn hóa tôn trọng và lòng tốt. Chiến dịch sẽ cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho những học sinh từng bị bắt nạt trên mạng. Nó cũng sẽ tăng cường các chính sách và thủ tục chống bắt nạt của trường để ngăn chặn bắt nạt trên mạng và ứng phó hiệu quả với các sự cố. Chiến dịch sẽ thúc đẩy một môi trường an toàn và toàn diện cho tất cả học sinh, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Phần kết luận:

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc đề xuất của chúng tôi về chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng. Chúng tôi tin rằng chiến dịch này sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống của học sinh và tạo ra một môi trường học đường an toàn và hòa nhập hơn. Cám ơn bạn đã xem xét.
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tieng-anh-11-unit-9-writing-a140930.html

Mẫu 2

Title: A proposal for a school campaign against cyberbullying

To: Ms. Le Thi Hoa

Date: February 14th, 2022

Prepared by: Vu Hoang Ha, President of the Social Awareness Club

Introduction

Cyberbullying has become a common issue nowadays because more students are using digital devices.  Moreover, there have been reports of people making offensive comments about others online. Therefore, we would like to propose a school campaign against cyberbullying.

Campaign details

The campaign will include a series of activities organised by the school Social Awareness Club. They will take place in our school hall after classes. The campaign will last for a month, from the 1st of March until to the 1st of April. All students who are interested will be able to participate in the activities.  The main events will include several talks by cyberbullying experts and sharing sessions for students to talk about their experiences of cyberbullying.

Goals and benefits

Our goals are to raise awareness of cyberbullying, and to promote responsible and safe use of the Internet. The campaign will also help students identify cyberbullying and report it when they see it.

Conclusion

We hope that you will consider our proposal. We believe that this campaign will encourage students to make friends and promote a positive atmosphere in the school, which will ensure cyberbullying does not happen.

Tạm dịch:

Tiêu đề: Một đề xuất cho một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng

Kính gửi: Cô Lê Thị Hoa

Ngày: 14 tháng 2 năm 2022

Người lập: Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch CLB Nhận thức xã hội

Giới thiệu

Bắt nạt trên mạng đã trở thành một vấn đề phổ biến hiện nay vì ngày càng có nhiều học sinh sử dụng các thiết bị kỹ thuật số. Hơn nữa, đã có báo cáo về những người đưa ra những bình luận xúc phạm về người khác trên mạng. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng.

Chi tiết chiến dịch

Chiến dịch sẽ bao gồm một loạt các hoạt động do Câu lạc bộ Nhận thức Xã hội của trường tổ chức. Chúng sẽ diễn ra trong hội trường của chúng tôi sau giờ học. Chiến dịch sẽ kéo dài trong một tháng, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Tất cả các sinh viên quan tâm sẽ có thể tham gia vào các hoạt động. Các sự kiện chính sẽ bao gồm một số cuộc nói chuyện của các chuyên gia về bắt nạt trên mạng và các buổi chia sẻ để học sinh nói về trải nghiệm của họ về bắt nạt trên mạng.

Mục tiêu và lợi ích

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng và thúc đẩy việc sử dụng Internet có trách nhiệm và an toàn. Chiến dịch này cũng sẽ giúp học sinh xác định hành vi bắt nạt trên mạng và báo cáo khi các em nhìn thấy.

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chiến dịch này sẽ khuyến khích học sinh kết bạn và thúc đẩy bầu không khí tích cực trong trường, điều này sẽ đảm bảo việc bắt nạt trên mạng không xảy ra.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập sách Tiếng Anh lớp 11: Writing Unit 9 lớp 11 Global Success trang 106. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Giải bài tập Tiếng Anh 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM