Thực hành - Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Thực hành vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002

Đề bài

Cho bảng số liệu sau đây :

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ?

Hướng dẫn giải

Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ miền và nhận xét biểu đồ.

Đáp án bài thực hành vẽ biểu đồ

a) Vẽ biểu đồ

Biếu đồ thể hiện cơ câu GDP các ngành kinh tế nước ta, thời kì 1991 - 2002 

b) Nhận xét:

- Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế có sự thay đổi rõ nét:

+ Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm mạnh: từ 40,5% (năm 1991) xuống còn 23% (năm 2002).

+ Tỉ trọng của khu vực công nghiệp, xây dựng tăng nhanh: từ 23,8% (năm 1991) tăng lên 38,5 % (năm 2002).

+ Khu vực dịch vụ tuy có biến động nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao (năm 2002 chiếm 38,5%).

⟹ Sự thay đổi như trên cho thấy: từ sau năm 1991, cơ cấu kinh tế của nước ta đã có sự chuyện dịch theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng ngành nông -lâm -ngư nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng và dịch vụ; phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

» Bạn có thêm tham khảo thêm đáp án những câu hỏi bài tập trong sgk địa lý 9 tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa